I. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Testo s.r.o. (dále jenTesto)

Obchodní podmínky

1. Rozsah použití

1.1 Smlouvy uzavřené společností Testo se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP), pokud se společnost Testo ve smlouvě výslovně nedohodla jinak Jiné smluvní podmínky pro smluvní vztahy společnosti TESTO neplatí, a to ani když proti nim společnost Testo nevznese námitky a smlouva je plněna.

1.2 Tyto VOP se vztahují pouze na smlouvy se společnostmi nebo právnickými osobami veřejného práva nebo zvláštními veřejnoprávními fondy, nikoli na smlouvy se soukromými osobami.

1.3 Další ustanovení v závislosti na předmětu smlouvy a druhu služby jsou navíc obsažena v příslušných platných Všeobecných obchodních podmínkách (VOP pro prodej a dodávku zboží; VOP pro montáž, instalaci a uvedení do provozu; VOP pro poskytování licencí a softwaru).

1.4 Tyto VOP se vztahují na současné i všechny další budoucí transakce.

 

2. Uzavření smlouvy

Cenové nabídky společnosti Testo se mohou změnit. Objednávky jsou pro společnost Testo závazné pouze tehdy, pokud jsou společností Testo potvrzeny, nebo pokud jsou splněny odesláním zboží nebo poskytnutím služby; ústní vedlejší dohody jsou závazné pouze tehdy, pokud je společnost Testo písemně potvrdí.

 

3. Ceny

3.1 Ceny společnosti Testo jsou uvedeny s místem dodání v sídle společnosti Testo (EXW, Incoterms 2020) bez nákladů na balení a dopravu. K ceně se připočítává zákonná daň z přidané hodnoty platná v daném okamžiku. Pro fakturaci platí vždy ceny platné v den dodání nebo provedení služby, pokud nebyla písemně uzavřena dohoda o pevných cenách.

3.2 Společnost Testo si vyhrazuje právo změnit smluvně dohodnuté ceny ke konci měsíce čtyři týdny předem z důvodů zvýšení výrobních a energetických nákladů, nákupních cen nebo mezd nebo z důvodu zavedení nových daní a cel, které mají vliv na smlouvu. Zákazník má v tomto případě zvláštní právo smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 14 dní od oznámení.

 

4. Platba

4.1 Platby (jednorázové platby za hardware i opakované platby, například za licence nebo údržbu) je odběratel povinen uhradit nejpozději do 30 dnů od data vystavení faktury, bez jakýchkoli srážek, na účet uvedený na faktuře. V případě překročení stanovené lhůty splatnosti je společnost Testo oprávněna účtovat úrok z prodlení ve výši 9 % nad zákonný úrok z prodlení; vedle toho je společnost Testo oprávněna požadovat po smluvním partnerovi náhradu škody, která není kryta úroky z prodlení.

4.2 V případě prodlení s platbou a oprávněných pochybností o solventnosti nebo úvěruschopnosti smluvního partnera je společnost Testo oprávněna – aniž by byla dotčena jiná práva – požadovat od smluvního partnera poskytnutí jistoty nebo zálohy na neuhrazené dodávky a služby nebo provádět dodávky a služby pouze na dobírku nebo zálohu a všechny pohledávky vyplývající z obchodního vztahu učinit okamžitě splatnými.

4.3 Smluvní partner je oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce společnosti Testo pouze pohledávky, které jsou nesporné, nejsou nejisté nebo neurčité.

4.4 Smluvní partner nemůže pohledávky, které má vůči společnosti Testo,postupovat.

 

5. Storno objednávky

Pokud společnost Testo zruší na žádost smluvního partnera objednávku jako gesto dobré vůle, nebo pokud společnost Testo vezme výrobek zpět ze stejného důvodu, nebo pokud smluvní partner vezme zpět  objednávku s odkazem na ustanovení vnitrostátních předpisů,, aniž by za to společnost Testo nesla odpovědnost, může společnost Testo účtovat smluvnímu partnerovi paušální náhradu za náklady a ušlý zisk ve výši 10 % čisté fakturované částky Tímto není dotčeno právo společnosti Testo v jednotlivých případech požadovat náhradu škody v plném rozsahu. Paušální částka nenahrazuje existující nárok na odměnu za služby poskytnuté do zrušení nebo ukončení smlouvy.

 

6. Vyšší moc

V případě nepředvídatelné události nebo okolnosti, kterou společnost Testo nemůže ovlivnit, a které nelze jinak rozumně zabránit nebo ji překonat (např. povodně, požáry, jiné přírodní katastrofy, nedostatek surovin a energie, průmyslové spory, nepokoje, ozbrojené nebo teroristické konflikty, pandemie, epidemie, úřední opatření) je společnost Testo oprávněna po okamžitém informování smluvního partnera odložit poskytnutí smluvního plnění po dobu trvání poruchy způsobené vyšší mocí nebo v rozsahu nesplněné části smlouvy zcela nebo částečně odstoupit od smlouvy. To neplatí v případě, že společnost Testo převzala riziko spojené se zadáváním veřejných zakázek.

 

7. Odpovědnost za škodu a náhrada

7.1 Společnost Testo odpovídá za škodu pouze z těchto právních důvodů:
-  zákonné odpovědnosti za vadu výrobku
- nedodržením převzaté záruky
-  zaviněné újmy na životě, těle nebo zdraví

- v případě podvodného úmyslu

- v případě úmyslného a hrubě nedbalého porušení podstatných smluvních povinností ze strany orgánů nebo výkonných zaměstnanců bez omezení, avšak v případě porušení ze strany nevýkonných zaměstnanců a zprostředkovatelů pouze do výše předvídatelné škody typické pro danou smlouvu.

- v případě lehce nedbalostního porušení podstatných smluvních povinností pouze do výše předvídatelné škody typické pro danou smlouvu.

- v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení nepodstatných smluvních povinností ze strany výkonných orgánů a vedoucích zaměstnanců bez omezení, avšak ze strany nevýkonných zaměstnanců a zástupců pouze do výše předvídatelné škody typické pro danou smlouvu.

 

7.2 Popisy výrobků zveřejněné např. v katalozích nebo na webových stránkách společnosti Testo nepředstavují dohodu o kvalitě. Slouží pouze k popisu výrobků průměrného typu a kvality. Společnost Testo rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost za veřejná prohlášení jiných třetích stran.

7.3 Záruka a odpovědnost za škodu jsou vyloučeny, pokud je škoda způsobena úpravou předmětu smlouvy zákazníkem nebo třetími stranami pověřenými zákazníkem nebo je použita k jiným účelům, než bylo dohodnuto ve smlouvě. To platí zejména pro poskytovaný software.

7.4 Další nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

 

8. Technické poradenství

8.1 Pokud smluvní partner obdrží ústní nebo písemné technické poradenství, je třeba ho chápat jako vysvětlení nejlepšího možného použití. V žádném případě nezbavuje smluvního partnera povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich výrobků pro jím zamýšlený účel.

8.2 V případě možného nesprávného technického poradenství při aplikaci je smluvní partner povinen společnost Testo neprodleně písemně informovat po zjištění porušení povinností. Platí zákonná ustanovení a obecná ustanovení v části 7 o omezení odpovědnosti a náhradě škody.

 

9. Zastoupení

Technici, montéři nebo jiní zaměstnanci společnosti Testo, kteří byli pověřeni instalací, nejsou bez výslovného pověření oprávněni provádět přejímky, přijímat oznámení o závadách, přijímat platby, přijímat ústní objednávky, provádět změny smlouvy nebo činit podobná závazná prohlášení s účinky pro a proti společnosti Testo.

 

10. Důvěrnost

10.1 Strany zachovávají důvěrnost všech důvěrných informací a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že veškeré informace, o nichž se dozvědí, budou chráněny před zneužitím, neoprávněným zveřejněním třetími stranami, kopírováním, použitím, neoprávněným přístupem a použitím, a že přístup k jakýmkoli vtělením, kopiím nebo jiným reprodukcím bude kontrolován.

10.2 „Důvěrné informace“ jsou veškeré obchodní, komerční, finanční, technické či jiné skutečnosti, záznamy, dokumenty (i v technickém smyslu), plány, filmy, šablony, výrobní a procesní postupy, pracovní postupy, organizační plány, seznamy, plány toku dat, vnitřní předpisy, hodnocení či jiné postupy jakéhokoli druhu, které jsou předmětem obchodního zájmu příslušné smluvní strany (poskytovatele informací), a které se smluvní strany v rámci spolupráce vzájemně dozvědí, a to bez ohledu na nosič a způsob, jakým se s nimi smluvní strany seznámily. Za důvěrné informace se považují rovněž všechny jejich kopie, materiály a údaje, které byly vytvořeny vlastními silami, jakož i všechny jejich výpisy a shrnutí.

10.3 Z povinnosti zachovávat důvěrnost jsou vyloučeny informace, které

a) byly v době obdržení veřejně dostupné nebo obecně známé,

b) se staly veřejně známými po obdržení bez zavinění přijímající strany,

c) byly v okamžiku obdržení již přijímající straně známé; a/nebo

d) se přijímající strana dozví po obdržení od oprávněné třetí strany; a/nebo

e) byly vyvinuty nezávisle zaměstnancem druhé Strany, který neměl přístup ke sděleným důvěrným informacím.

10.4 Pokud se strana dovolává existence některé z výše uvedených výjimek, je povinna prokázat její předpoklady.

10.5 Převod na třetí osoby je povolen pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany v konkrétním případě. V takovém případě je třetí strana povinna potvrdit svým podpisem dohodu o mlčenlivosti jako pro sebe závaznou. Jakékoli otevírání, zpracování nebo použití údajů a informací pro jiné účely je zakázáno.

 

11. Dodatek k těmto VOP

Tyto VOP může společnost Testo kdykoli jednostranně změnit. Smluvní partner bude o příslušných změnách VOP písemně informován. V případě změny má smluvní partner možnost vznést námitku do 14 kalendářních dnů od obdržení změn. Pokud společnost Testo v této lhůtě námitku neobdrží, považuje se mlčení smluvního partnera za souhlas.

 

12. Rozhodné právo

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. . Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) ze dne 11.4.1980 se nepoužije.

 

13. Místní příslušnost

Pro všechny spory, které přímo nebo nepřímo vyplývají ze smluvního vztahu, je výlučně místně příslušný soud dle sídla společnosti Testo v České republice.  nebo podle uvážení společnosti Testo obecný soud smluvního partnera.

 

II. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej a dodávku zboží


1. Doba dodání a plnění

1.1 Termíny dodání a plnění jsou pro společnost Testo závazné pouze tehdy, pokud jsou výslovně písemně dohodnuty. Ostatní časové údaje týkající se termínů jsou nezávazné a mohou být v přiměřeném rozsahu překročeny (cca čtyři týdny).

1.2 Pro dodržení dohodnutých dodacích lhůt je rozhodující datum, kdy dodávka opustí náš závod.

1.3 Dodací lhůta a lhůta plnění se přiměřeně prodlouží v případě opatření v rámci pracovních sporů, zejména stávek a výluk, jakož i v případě výskytu nepředvídaných překážek, které dodavatel nemůže ovlivnit, pokud tyto překážky prokazatelně významně ovlivňují dokončení nebo dodání předmětu dodávky nebo služby. To platí i v případě, že tyto okolnosti nastanou u subdodavatelů.

1.4 Pokud jsou dohodnuté lhůty nebo nezávazně stanovené termíny překročeny o dobu uvedenou v článku 1.1, může smluvní strana stanovit odkladnou lhůtu v délce nejméně tří týdnů a po marném uplynutí této odkladné lhůty od smlouvy odstoupit. Na nároky na náhradu škody se vztahuje článek I. 7. těchto VOP.

 

2. Přechod nebezpečí škody na věci a částečná dodávka

2.1 Nebezpečí škody na věci přechází na smluvní stranu nejpozději v okamžiku odeslání částí dodávky (EXW Incoterms 2020), a to i v případě, že se jedná o dílčí dodávky nebo dodavatel převzal jiné služby.

2.2 Pokud se odeslání opozdí v důsledku okolností, za které odpovídá smluvní strana, přechází nebezpečí škody na věci na smluvní stranu ode dne připravenosti k odeslání.

2.3 Nepodstatné odchylky částí dodávky, pokud jde o kvalitu nebo množství, neopravňují smluvního partnera k odmítnutí celé dodávky.

 

3. Výhrada vlastnického práva

3.1 Kupující (smluvní partner) se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází, jak je uvedeno výše v b. 2.

3.2 Výhrada vlastnického práva se v plném rozsahu vztahuje i na výrobky vzniklé zpracováním, smícháním nebo kombinací zboží společnosti Testo, přičemž společnost Testo se považuje za výrobce. Pokud v případě zpracování, smíchání nebo kombinace se zbožím třetích osob zůstane jejich vlastnické právo zachováno, nabývá společnost Testo spoluvlastnické právo v poměru k fakturovaným hodnotám tohoto zpracovaného zboží.

3.3 Druhá smluvní strana je oprávněna nakládat se zakoupeným zbožím v rámci běžného obchodního styku, pokud není v prodlení s platbou společnosti Testo. Zástava a zajišťovací převod zboží s výhradou vlastnického práva není smluvní straně povolen.

3.4 Smluvní partner tímto postupuje na společnost Testo z titulu zajištění veškeré pohledávky vůči třetím osobám vyplývající z dalšího prodeje v plné výši nebo ve výši případného spoluvlastnického podílu společnosti Testo. Smluvní partner je oprávněn tyto pohledávky vymáhat ve prospěch (na účet) společnosti Testo až do odvolání nebo zastavení svých plateb společnosti Testo. Smluvní partner je povinen neprodleně informovat společnost Testo doporučeným dopisem o jakémkoli zabavení zboží a pohledávek náležejících společnosti Testo třetími osobami.

3.5 Pokud smluvní partner poruší smlouvu – zejména v případě prodlení s platbou – je společnost Testo oprávněna převzít zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva, zpět na náklady smluvního partnera. Za tímto účelem smluvní partner tímto postupuje společnosti Testo své nároky na vrácení zboží vůči třetím osobám.

3.6 Pokud hodnota zajištění existujících ve prospěch společnosti Testo převyšuje otevřené pohledávky o více než 20 % celkem, vzdá se společnost Testo na žádost smluvního partnera zajištění podle svého výběru.

 

4. Záruka

4.1 Promlčecí lhůta pro nároky ze zákonné záruky je jeden rok od data dodání nebo data plnění.

4.2 Žádost o dodatečné plnění neprodlužuje jednoletou záruční dobu.

4.3 Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, jako jsou měřicí proužky pro měření teploty nebo opotřebitelné díly (baterie, akumulátory, tiskové jednotky, elektronické měřicí články), jakož i na opotřebení měřicí sondy v důsledku kontaktu s měřeným médiem.

4.4 V případě oprávněné reklamace společnost Testo podle vlastního uvážení odstraní vady nebo dodá bezvadné zboží. Smluvní partner může požadovat přiměřené snížení kupní ceny až poté, co se odstranění vad dvakrát nezdařilo nebo bylo vadné zboží dodáno znovu. Jedná-li se o vadu podstatnou, může smluvní partner rovněž odstoupit od smlouvy a/nebo uplatnit nárok na náhradu škody v rozsahu článku I. 7. těchto VOP.

4.5 Výdaje, jako jsou cestovní náklady, náklady na dopravu, materiál nebo práci, jakož i náklady na stěhování a instalaci, které vzniknou v souvislosti s kontrolou a následným provedením, hradí společnost Testo dle platné právní úpravy a pouze v případě, že se skutečně jedná o vadu a reklamace je úspěšná. Náklady vzniklé v důsledku neoprávněných požadavků na odstranění vad nese smluvní partner.

4.6 Pokud smluvní partner při užívání zboží nedodržel návod k použití a/nebo do zboží zasahoval, upravoval jej nebo jej opravoval (i prostřednictvím třetích osob), je povinen prokázat, že vada nevznikla v důsledku této skutečnosti. Pokud takové zásahy nebo úpravy vedou k dodatečným nákladům na odstranění vady, nese tyto náklady smluvní partner.

4.7 Pokud se jedná o smluvní vztah v rámci provozování jeho živnosti, může smluvní partner (zákazník) do vyřízení reklamace zadržet platbu ve prospěch společnosti Testo, avšak výlučně v případě, že se jedná o vadu, jejíž existence je mezi stranami nesporná, nebo v případě vady, která byla zjištěna pravomocně soudem.

 

III. Všeobecné obchodní podmínky pro montáž, instalaci a uvedení do provozu


1. Rozsah služeb a plnění

1.1 Náhradní díly, spotřební materiál a provozní materiály nejsou zahrnuty v odměně a mohou být fakturovány dodatečně. Pokud není smluvně dohodnuto jinak, je dodatečně účtována také likvidace vadných nebo demontovaných dílů.

1.2 Drobné nebo nepodstatné odchylky a drobné změny jsou přípustné, pokud jsou pro smluvního partnera přiměřené vzhledem k účelu poskytovaného plnění. Přiměřené změny jsou zejména ty, které mají za cíl udržet nejnovější stav vědy a techniky, jako jsou aktualizace nebo vylepšení konstrukce nebo použitých materiálů.

1.3 Pokud je pro služby, na které se vztahují tyto VOP, zapotřebí lešení nebo horolezecká pomoc, musí smluvní partner poskytnout odpovídajícím způsobem schválené a otestované potřebné vybavení.

1.4 Pokud zákazník neposkytl žádné předběžné služby nebo pokud tyto služby nebyly provedeny v souladu se smlouvou, je společnost Testo pověřena provedením těchto předběžných služeb bez další konzultace, pokud jsou nezbytné pro úplné, bezchybné a/nebo včasné zhotovení díla a odpovídají skutečnému nebo předpokládanému zájmu smluvního partnera. To se týká zakázek do maximální výše 15 EUR (netto).

1.5 Pokud instalace nebo uvedení do provozu nejsou možné z důvodu nedostatku předběžných stavebních prací, přestože společnost Testo poskytla všechny objednané služby, může společnost Testo přerušit instalační práce až do odstranění překážky a/nebo si účtovat náklady na toto a/nebo dodatečné úsilí potřebné k odstranění překážky.

1.6 Rozsah služeb pro instalaci, konfiguraci a uvedení poskytnutého softwaru do provozu („služby související se softwarem“) je uveden v jednotlivých smlouvách a dokumentech, které společnost Testo za tímto účelem poskytuje. Pokud to není výslovně dohodnuto v individuální smlouvě, nezahrnuje rozsah služeb zejména úpravy softwaru na základě zdrojového kódu.

1.7 Pokud je společnost Testo povinna poskytnout služby související se softwarem, musí být tyto služby provedeny v souladu s předloženou dokumentací. Po dokončení instalačních prací a uvedení do provozu proběhne převzetí v souladu s článkem III. 2. těchto VOP.

 

2. Převzetí

Po dokončení instalačních prací a před uvedením výrobku do provozu se provede společné převzetí. Pokud se v době dokončení díla nenachází na místě žádný zástupce smluvního partnera oprávněný k převzetí díla, mohou se strany dohodnout na termínu převzetí díla ve lhůtě 14 dnů. Pokud smluvní partner na oznámení o dokončení nereaguje ve lhůtě 14 dnů od data dokončení uvedeného v oznámení nebo si přeje od převzetí upustit, považuje se plnění za převzaté bez vad k datu dokončení díla uvedeného v oznámení. Totéž platí, pokud smluvní partner uvede výrobek do užívání bez písemného souhlasu nebo bez převzetí.

 

3. Povinnosti spolupracovat

3.1 Smluvní partner a jeho zaměstnanci s příslušnou kvalifikací poskytují bezplatně, včas a v plném rozsahu zejména tyto požadované služby spolupráce:

- poskytnutí úplných a konzistentních dokumentů, informací a údajů, jakož i nezbytné IT a jiné infrastruktury, pokud to služba vyžaduje

- poskytnutí hotových produktů třetích stran (databází, hardwaru, softwaru atd.) potřebných pro plnění služeb

- účast na přejímacích testech a zkouškách

- zajištění bezpečného přístupu k připojovaným systémům, a to jak hardwarovým, tak softwarovým.

- dodržování příslušných technických systémových požadavků na software; zejména prostřednictvím nejnovějšího stavu operačních systémů, bezpečnostního softwaru nebo jiného příslušného softwaru (např. prostřednictvím pravidelných aktualizací), včetně softwaru již dodaného společností Testo.

- koordinace služeb třetích stran, které souvisejí s plněním smlouvy, takovým způsobem, aby společnost Testo mohla plnit své smluvní závazky bez dodatečných nákladů, čekacích dob nebo jiných zpoždění.

3.2 Pokud společnosti Testo vzniknou dodatečné náklady nebo čekací doby a/nebo jiné škody v důsledku zpožděných, opomenutých nebo nesprávně poskytnutých služeb spolupráce, budou vyúčtovány smluvnímu partnerovi podle výdajů.

 

4. Záruka

4.1 Nároky z vadně provedených smluvních služeb se obecně promlčují po jednom roce. Tato lhůta začíná běžet dnem převzetí.

4.2 V případě oprávněných reklamací společnost Testo podle vlastního uvážení odstraní vady nebo službu poskytne znovu. Smluvní partner může snížit kupní cenu až poté, co se odstranění vady dvakrát nezdařilo. Není-li vada nepodstatná, může smluvní partner rovněž odstoupit od smlouvy a/nebo požadovat náhradu škody v rozsahu článku I. 7 těchto VOP. Právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nutných nákladů je vyloučeno.

4.3 Žádost o dodatečné plnění neprodlužuje jednoletou záruční dobu.

4.4 Společnost Testo hradí náklady, jako jsou náklady na dopravu, cestovné, práci a materiál, pouze v souladu s právními předpisy a pouze v případě, že se skutečně jedná o vadu. Náklady na neoprávněné požadavky na odstranění vad, např. cestovní náklady a náklady na kontrolu, musí uhradit smluvní partner.

4.5 Pokud smluvní partner při používání nedodržel návod k použití a/nebo provedl na systému zásahy, změny nebo opravy, je povinen prokázat, že vada nebyla způsobena tímto způsobem.

4.6 Pokud se jedná o smluvní vztah v rámci provozování jeho živnosti, může smluvní partner (zákazník) do vyřízení reklamace zadržet platbu ve prospěch společnosti Testo, avšak výlučně v případě, že se jedná o vadu, jejíž existence je mezi stranami nesporná, nebo v případě vady, která byla zjištěna pravomocně soudem.

 

IV. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování licencí a softwaru

 

1 Rozsah použití

1.1 Tato kapitola IV. se vztahuje výhradně na licencování a poskytování standardního softwaru společnosti Testo, tj. softwaru, který nebyl přizpůsoben zvláštním potřebám smluvního partnera. Zejména se nevztahují na činnosti v rámci instalace softwaru a na práce související s uvedením softwaru do provozu ( Kapitola III.).

1.2 Pro mobilní aplikace poskytované třetími stranami ke stažení do mobilních koncových zařízení (např. prostřednictvím Apple AppStore nebo Google Play Store) mají přednost podmínky příslušného provozovatele obchodu s aplikacemi; tyto VOP společnosti Testo pro licencování a poskytování softwaru platí pouze jako doplněk a v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s podmínkami obchodu s aplikacemi.

1.3 Pro open source software, který smluvní partner obdrží v rámci převodu softwaru, platí přednostně, avšak nad rámec těchto VOP, příslušné smluvní a licenční podmínky těchto softwarových komponent. Příslušné licenční podmínky open source musí být povinně dodány. Smluvní partner zajistí dodržování licenčních podmínek open source na svou odpovědnost.

 

2. Druh dodávky a rozsah funkcí

2.1 Smluvní partner obdrží software:

- buď integrovaný do konceptu řešení

- předem nainstalovaný na hardwarový výrobek

- nebo elektronicky.

2.2 Konkrétní rozsah funkcí a služeb vyplývá z popisu produktu a potvrzení objednávky. Pokud je software používán ve funkčním kontextu s jinými systémy, k jejichž použití společnost Testo nedala souhlas, nelze za funkčnost a použitelnost převzít žádnou odpovědnost.

2.3 Není-li smluvně dohodnuto jinak, nemá smluvní partner právo na poskytnutí zdrojového kódu softwaru. To však neplatí v případě použití open source softwaru, jehož licenční podmínky zavazují smluvního partnera k předání zdrojového kódu k užívání a převodu.

2.4 Software se smluvnímu partnerovi zásadně poskytuje pouze v objektovém kódu. Užívací práva, která mu byla udělena v článku 3, se vztahují výhradně na užívání softwaru v objektovém kódu.

2.5 Společnost Testo je oprávněna provádět změny a vylepšení poskytnutého softwaru v důsledku dalšího technického vývoje nebo změněných právních požadavků, pokud tím nebude narušen smluvně stanovený účel.

 

3. Udělení užívacích práv

3.1 Smluvnímu partnerovi jsou udělena pouze níže popsaná užívací práva. Autorská a jiná majetková práva k softwaru a všem novým verzím náleží ve vztahu se zákazníkem výhradně společnosti Testo.

3.2 Po úplném zaplacení odměny poskytne společnost Testo smluvnímu partnerovi nevýhradní a časově neomezené právo užívat software pro smluvně dohodnuté nebo vzájemně předpokládané účely použití.

3.3 V případě smlouvy, jejímž předmětem je pouze dočasné poskytnutí softwaru, se přednostně použijí zvláštní pravidla uvedená v článku I. 9 těchto VOP.

3.4 Rozsah licencí a druh a rozsah udělených užívacích práv jsou uvedeny v popisu produktu a v potvrzení objednávky.

3.5 Smluvní partner je oprávněn pořizovat nezbytné záložní kopie, které jsou takto označeny, a kopie softwaru, které jsou nezbytné pro použití v souladu se smlouvou. Oznámení o vlastnických právech a autorských právech v rámci softwaru musí zůstat nezměněna.

3.6 Následující činnosti vyžadují písemný souhlas společnosti Testo:

- integrace softwaru do vlastních programů nebo programů třetích stran prostřednictvím rozhraní, které společnost Testo za tímto účelem poskytuje

- pronájem, podlicence na omezenou dobu nebo jiný omezený převod softwaru třetím stranám (za třetí strany se považují i společnosti spojené podle práva společností zde a níže)

- jakékoliv jiné použití softwaru třetími stranami nebo pro třetí strany, ať už za úplatu nebo bezplatně (např. jeho předání dál)

- používání softwaru poskytnutého pro předváděcí, pilotní nebo testovací účely v produktivním provozu nebo pro jeho přípravu. Kromě toho nesmí být takový software upravován nebo dekomprimován, ani nesmí být bez souhlasu pořizovány jeho kopie nebo záložní kopie.

- používání softwaru ve spojení s jinými systémy, než jsou systémy schválené společností Testo.

3.7 Překlad, úprava nebo přepracování softwaru jsou povoleny pouze v rámci právních předpisů, platných v ČR. Pokud společnost Testo i přes písemnou žádost neposkytne informace a dokumenty potřebné k dekompilaci softwaru za účelem zjištění interoperability softwaru s jinými programy, je dekompilace povolena pouze v rámci právních předpisů, platných v ČR.

3.8 Pokud je software poskytován pro předváděcí, pilotní nebo testovací účely, jsou práva zákazníka na používání omezena takto: Používání je povoleno v rozsahu, který slouží ke zjištění stavu softwaru a jeho vhodnosti pro účely zákazníka. Software pro testovací účely může být prototypem, beta verzí apod., jehož bezchybnost a stabilita není dosud zaručena pro každý účel. Nároky z odpovědnosti za vady jsou proto vyloučeny (pokud se nejedná o zlovolné nebo úmyslné poškození). Po uplynutí stanovené zkušební doby musí být software smluvním partnerem zcela a nenávratně odstraněn, což musí být společnosti Testo na požádání písemně potvrzeno.

3.9 Pokud byla nainstalována nová verze poskytnutého softwaru (např. jako doplňková služba plnění nebo v rámci smlouvy o údržbě), užívací práva k předchozí verzi programu zanikají.

 

4. Časy plnění a přechod rizika

4.1 Pokud čas plnění nevyplývá z individuální smlouvy (např. s počátkem licenčního období), je software, který je předmětem smlouvy, dodán v okamžiku, kdy společnost Testo provede veškeré instalační/spouštěcí práce na hardwaru a softwaru a zpřístupní řešení zákazníkovi.

4.2 Bez ohledu na typ dodávky přechází riziko na smluvního partnera okamžikem předání.

4.3 Odměna za poskytnutí softwaru (licenční poplatek) se platí ročně předem – v souladu s článkem I. 4 těchto VOP.

 

5. Předpoklady záruky

5.1 Odpovědnost za vady softwarových produktů je podmíněna splněním stanovených technických požadavků na systém. Síť smluvního partnera musí být chráněna proti neoprávněnému přístupu bezpečnostními opatřeními v souladu se současným stavem vědy a techniky.

5.2 Pokud společnost Testo na žádost smluvního partnera upravila své plnění s ohledem na poskytnutý software, komponenty třetích stran nebo smluvního partnera, nebo je integrovala do produktů Testo nebo je k nim připojila, nese odpovědnost za technické a právní vlastnosti a důsledky těchto úprav nebo komponent třetích stran smluvní partner. Tím je rovněž vyloučena odpovědnost společnosti Testo.

5.3 Nároky ze záruky se vztahují pouze na vady, které jsou reprodukovatelné, nebo které může smluvní partner srozumitelně popsat.

5.4 Za vadu se nepovažují funkční poruchy způsobené například nesprávnou obsluhou nebo pokusem o opravu softwaru ze strany zákazníka nebo třetích stran, změnou systému nebo operačního systému, přirozeným opotřebením, nedbalým zacházením, povětrnostními vlivy nebo nevhodnými chemickými, fyzikálními, elektromechanickými nebo elektrickými vlivy nebo v důsledku jiných okolností, za které odpovídá smluvní partner.

5.5 Software je během používání neustále vylepšován, a proto může být nutné v určitých intervalech provést aktualizaci. To nepředstavuje vadu, ale je to přirozená vlastnost softwarového systému.

 

6. Práva z vad

6.1 Společnost Testo upozorňuje na skutečnost, že absolutně bezchybná tvorba softwaru, zejména složitých softwarových systémů, není podle současného stavu techniky možná nebo není možná s přiměřenými náklady. Předmětem odpovědnosti za vady je program, který je vhodný pro obvyklé použití nebo použití předpokládané podle smlouvy v souladu s popisem programu.

6.2 Pokud chce smluvní partner uplatnit svá práva z vad, musí zjištěné vady neprodleně písemně a srozumitelně oznámit. Za tímto účelem přijme veškerá přiměřená opatření nezbytná k identifikaci, omezení a zdokumentování vad. Tato opatření zpravidla spočívají v poskytnutí odpovídajících informací, např. hlášení o závadách, systémových protokolů, výpisů paměti, dotčených vstupních a výstupních dat, průběžných a zkušebních výsledků.

6.2 Pokud v době přechodu rizika existuje nárok na náhradu škody v důsledku vady, může společnost Testo při odstraňování vady nejprve informovat smluvního partnera o přiměřených možnostech, jak se vyhnout následkům vady nebo je obejít. Požadavek na dodatečné plnění může mít podle uvážení společnosti Testo formu odstranění vady nebo v případě dodatečné dodávky formu aktualizací nebo oprav.

6.3 Po odmítnutí nebo konečném neúspěchu dodatečného plnění (nejméně dva pokusy o dodatečné plnění na vadu) má smluvní partner právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat snížení odměny. Právo na vlastní odstranění vady a právo požadovat úhradu nutných nákladů je vyloučeno.

6.4 Pokud společnost Testo při vyhledávání nebo odstraňování vady poskytuje služby, které není povinna poskytovat (např. vyhledává vadu, kterou nelze prokázat, nebo vadu, která nespadá pod odpovědnost společnosti Testo), může za to být účtována dodatečná odměna v závislosti na vynaloženém čase a úsilí. Nárok na odměnu nevzniká, pokud smluvnímu partnerovi nebylo zřejmé, že se nejedná o vadu.

6.5 Nároky z vad se promlčují po uplynutí jednoho roku od předání licenčního klíče, ledaže by se jednalo o podvodně zatajenou vadu nebo o vadu způsobenou hrubou nedbalostí. Na nároky na náhradu škody se vztahuje článek I. 7 těchto VOP.

6.6 Pokud smluvní partner obdrží aktualizace nebo nové verze softwaru mimo smlouvu o údržbě nebo bezplatně, je to bez jakékoli záruky ze strany společnosti Testo. Bezplatné poskytnutí nových verzí softwaru však nemá vliv na případné nároky z odpovědnosti za vady a jejich promlčecí lhůty ve vztahu k původně zakoupené verzi softwaru.

 

7. Porušení majetkových práv

7.1 Pokud třetí strany uplatní vůči smluvnímu partnerovi nároky z porušení majetkových práv k softwaru, společnost Testo odškodní smluvního partnera za tyto nároky v souladu s následujícími ustanoveními.

7.2 V případě uplatnění takového nároku v důsledku smluvního používání softwaru musí být společnost Testo neprodleně písemně a v plném rozsahu informována. Smluvní partner není oprávněn uznat nároky třetí strany. Soudní nebo mimosoudní spor s třetí stranou vede pouze společnost Testo; smluvní partner poskytne společnosti Testo v přiměřeném rozsahu bezplatnou podporu.

7.3 V případě vady vlastnického práva v okamžiku přechodu rizika bude smluvnímu partnerovi poskytnuta oprávněná možnost software používat. Za tímto účelem může být postižený software nahrazen ekvivalentním softwarem, pokud je to přiměřené. Smluvní partner je povinen učinit veškerá opatření ke zmírnění škody, zejména v mezích přiměřenosti používat jinou verzi softwaru poskytnutého společností Testo, pokud tím lze odstranit nebo předejít porušení majetkových práv nebo právnímu sporu s třetí stranou.

 

8. Práva k systémovým datům

8.1 Systémová data jsou data o technických stavech systému nebo nastaveních systému a jsou generována, shromažďována nebo jinak zpracovávána u smluvního partnera tzv. „IoT zařízeními“ (např. výsledky analýz, nezpracovaná data, strukturovaná data). Patří sem naměřené hodnoty, jako je teplota nebo vlhkost, chybová hlášení nebo jiné informace důležité pro údržbu, generované například prostřednictvím senzorové technologie nebo analýzou dat. Existující majetková práva nebo jiná ochranná práva nebrání tomu, aby byla kvalifikována jako systémová data.

8.2 Systémová data náleží v rámci smluvního vztahu výhradně společnosti Testo, která je tak oprávněna k jejich rozsáhlému využití (např. pro analytickou činnost, propojení s jinými daty, pro další vývoj atd.).

8.3 Pokud má smluvní partner vlastní práva k předávaným datům nebo k datům, ke kterým má společnost Testo přístup, jsou tímto smluvním partnerem společnosti Testo udělena všechna práva nezbytná pro plnění smlouvy, např. pro odstranění závad, pro zkoumání příčin, pro zpracování za účelem kontroly systému, konfigurace nebo pro účely údržby. Pro účely plnění smlouvy může společnost Testo zpracovávat systémová data také ve svých vlastních systémech nebo v cloudu a v případě potřeby je předávat třetím osobám, např. externím servisním partnerům, nebo je zpřístupňovat třetím osobám.

8.4 Společnost Testo má rovněž nevýhradní právo vyhodnocovat, zpracovávat, reprodukovat nebo distribuovat systémová data pro účely analýzy a optimalizace a kombinovat je za tímto účelem s jinými daty (zákazníka).

8.5 Smluvní partner nemá právo zadržovat systémová data a nesmí společnosti Testo bránit v přístupu ani jej omezovat.

8.6 Pokud jsou systémová data uložena v oblasti kontroly smluvního partnera, má společnost Testo právo na jejich vrácení a přístup k nim kdykoli, a to i po skončení platnosti smlouvy.

8.7 Přístupu k systémovým datům ze strany společnosti Testo nesmí být bráněno ani nesmí být omezen a smluvní partner nemá právo na zadržení systémový dat. Kromě práva na přístup kdykoli má společnost Testo také právo na předání dat, a to i po skončení platnosti smlouvy.

 

9. Zvláštní pravidla pro dočasné poskytování softwaru

9.1 Může být sjednán dočasný převod a používání softwaru (např. jako model předplatného). Takové smluvní ujednání, pokud je úplatné, je strukturováno jako smlouva o nájmu, nebo pokud je bezúplatné jako smlouva o výpůjčce. V takovém případě se použijí následující zvláštní pravidla, která mají přednost před předchozími ustanoveními.

9.2 Smlouva o časově omezeném užívání softwaru uděluje smluvní straně nevýhradní a nepřevoditelné právo s nemožností udělit podlicenci na užívání pro účely jeho použití. Článek IV. 3 se použije pro popis rozsahu práv na užívání.

9.3 Namísto práva na odstoupení od smlouvy po neúspěšných pokusech o následné plnění má smluvní strana právo na mimořádné písemné vypovězení smlouvy, pokud jí vada znemožňuje smlouvu dodržet.

9.4 V případě nájemní smlouvy odpovídá společnost Testo za počáteční vady pouze u škod způsobených hrubou nedbalostí nebo úmyslně nebo u škod na životě, zdraví nebo těle. Společnost Testo rovněž odpovídá pouze v případě jiných škod, které nemají vliv na život, zdraví nebo tělesnou schránku, a to v případě hrubé nedbalosti nebo úmyslu. Kromě toho se použije článek I. 7 těchto VOP.

9.5 Oba smluvní partneři mohou smlouvu vypovědět po uplynutí minimální doby trvání smlouvy s tříměsíční výpovědní lhůtou ke konci roku. V případě neexistence jiných ujednání je minimální doba trvání smlouvy tři roky. Smlouvu lze vypovědět bez výpovědní doby pro podstatné porušení smlouvy, zejména v případě, že smluvní partner je v prodlení s úhradou odměny nebo její části po dobu delší než dva měsíce, nebo pokud bylo zahájeno insolvenční řízení na majetek smluvního partnera nebo je zahájení insolvenčního řízení zamítnuto pro nedostatek majetku.

9.6 Užívací právo automaticky zaniká po ukončení smlouvy. V takovém případě musí být všechny kopie softwaru zcela a trvale smazány a musí být vráceny všechny nosiče dat, dokumentace nebo jiné poskytnuté dokumenty. Společnost Testo si může vyžádat písemné potvrzení o tomto vymazání.