Sledování a optimalizace výroby cementu pomocí přístroje pro měření emisí testo 350.Cement
Žádná surovina není na světě více spotřebovávána při stavbě než cement – a poptávka denně stoupá. Přiměřeně tomu roste nabídka a konkurence na trhu se zostřuje. V budoucnu má bezvadná kvalita produktu a časově a finančně efektivní výroba rozhodující význam. Navíc je třeba dodržovat četné podmínky pro ochranu životního prostředí. Použití nejmodernější měřicí techniky, jako je testo 350, je proto nezbytné.

Kontaktujte nás.

Máte nějaké otázky? Rádi Vám je zodpovíme.

Požadavek.

Při výrobě cementu se dají definovat v zásadě tři důležité oblasti použití pro sledování a analýzu vznikajících emisí.

Kontrola atmosféry pece při výrobě kabřince
V této oblasti panují průměrné teploty od 1 100 °C – 1 300 °C. Navíc je potřeba očekávat koncentrace 2 obj. % O2, max. 500 ppm CO a cca 1 000 ppm NO. Místo, možné pro změření těchto hodnot, se může například nacházet na výstupu rotační pece. Zde se dá lehce zkontrolovat, jestli dochází mezi vstupem a výstupem předehřevu k přisávání sekundárního vzduchu.

Kontrola atmosféry pece na předehřevu
V klíčovém procesu výroby cementu se surový materiál dopravuje cyklonovou věží směrem dolů a v opačném směru jím prochází horký procesní vzduch pro vyloučení CO2. Na výustce předehřevu lze očekávat měřené hodnoty 700 °C, 3 obj. % O2, 500 ppm CO a 400 ppm NO. Doporučuje se každodenní měření těchto parametrů.

Dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí
Výroba cementu je surovinově a energeticky intenzivní proces, který přiměřeně tomu produkuje mnoho emisí, které jsou pro člověka a přírodu nebezpečné. Vznikají tak například pravidelným vysušováním a zahříváním spaliny, které přispívají k extrémně prašnému odpadnímu vzduchu z celého procesu. K emisím patří také emise oxidu uhličitého, které vznikají při spalování. Pro zajištění toho, aby se všechny emise pohybovaly v rámci aktuálních podmínek pro ochranu životního prostředí, musí se produkované emise měřit a analyzovat ideálně přímo na komínu. Jenom tak mohou odpovědné osoby zavčas reagovat a příslušené procesy a zařízení optimalizovat, pokud by mělo dojít k narušení hraničních hodnot.

Aby bylo možné obstát v konkurenci nejčastěji používaného materiálu na světě, musí existovat nejenom schopnost garantovat dobrou kvalitu při co možná nejnižších časových a finančních nákladech, ale také dodržovat všechny rozhodující podmínky pro ochranu životního prostředí. Firma Testo přijala tuto výzvu a koncipovala optimální řešení: přístroj pro měření emisí testo 350.

Brick production
Výroba kabřince (proces kalcinace)
 Pre-heating plant
Hořák v předehřívacím zařízení a v rotační peci.

Řešení

Přenosný přístroj pro měření emisí testo 350 je ideálním nástrojem pro profesionální analýzu spalin. Skládá se z kontrolní jednotky a analyzačního boxu.

Kontrolní jednotka je odnímatelná obslužná a zobrazovací jednotka přístroje testo 350. Naměřené hodnoty jsou přehledně znázorňovány na jeho grafickém barevném displeji. Měřicí technika se nachází v analyzačním boxu. Díky interní paměti se mohou naměřená data přenášet z analyzačního boxu do kontrolní jednotky. Je-li potřeby, může jedna kontrolní jednotka obsluhovat a řídit více analyzačních boxů současně.

Robustní pouzdro měřicího přístroje disponuje integrovanou ochranou proti nárazu. Výpadky způsobené znečištěním přístroje jsou odolnou konstrukcí téměř vyloučeny. Komůrky zapadající do sebe navíc chrání vnitřek přístroje proti nečistotám z okolí. Alternativně k obsluze přes kontrolní jednotku je také možné přímé propojení s počítačem nebo notebookem. Analyzační box umí po naprogramování provádět samostatně měření a naměřená data ukládat. To zvyšuje efektivitu Vaší zručnosti v měření.

Optimalizováno pro cementárenský průmysl

Pro použití přístroje testo 350 se doporučuje kontrolní jednotka. Analyzační box se svými různými senzory je však nezbytně potřebná. Jen se senzorem O2 v analyzačním boxu se dá měřit ve spalinách např. koncentrace zbytkového kyslíku; senzor CO naproti tomu slouží k měření koncentrace CO na nejrůznějších místech; se senzorem NO a volitelným senzorem NO2 se konečně dá snadno sledovat zachování hraniční hodnoty NOx.  

Aby se spaliny vztahovaly k suchým hodnotám a byly tak ve shodě s oficiálním měřením (to je zapotřebí při přípravných měřeních před oficiálním měřením emisí), je zapotřebí Peltierova úpravna plynu vč. hadicového čerpadla (volitelně k objednání). 

Vysoké koncentrace CO na základě stechiometrických podmínek mohou být pokryty rozšířením měřicího rozsahu pro jednotlivé sloty (CO). Jeden metr dlouhá, průmyslová odběrová sonda s termočlánkem pro teploty do 1 200 °C patří k základní výbavě pro měření v cementárenském průmyslu. Dodatečný propojovací kabel s délkou 5 metrů slouží pro přenos dat mezi kontrolní jednotkou a analyzačním boxem.

Zvláštní výhodu nabízí praktický software testo easyEmission. S jeho využitím se dají ukládat, dokumentovat a analyzovat naměřené hodnoty na počítači. Navíc lze výsledky měření také vytisknout v místě měření. 

 

testo 350 – přehled všech výhod:

testo 350
  • Navigovaná obsluha s užitečným přednastavením přístroje – pro ještě snazší měření
  • Velký grafický barevný displej – pro větší komfort i za zhoršených světelných poměrů
  • Odolnost proti nárazu a nečistotám – ideální pro použití ve znečištěném prostředí