Kontrola plynových spotřebičů

Ideálním nástrojem pro kontrolu plynových spotřebičů je analyzátor spalin. Při této kontrole je pak nutné do některých typů odkouření udělat otvor pro instalaci odběrové sondy přivádějící vzorek spalin do připojeného analyzátoru spalin. Vyvrtaný otvor nemá žádný vliv na funkci spotřebiče. Dnes se otvory musí dodělávat v převážné většině u spotřebičů v provedení B, tedy spotřebičů spalujících okolní vzduch, protože se jedná o podtlakové odkouření, nemůže při správné dojít k problémům ani v případě, že otvor není zakrytý. Pro zakrytí po ukončení měření se pak používají vhodné záslepky, většinou různé typy hliníkových folií.

Kontroly spotřebičů typu B nás chrání před případným únikem spalin a možnou otravou oxidem uhelnatým (CO), tyto kontroly pak provádíme podle TPG 704 01.

RIZIKO OTRAVY SPALINAMI PŘI PROVOZU PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

Seřízený spotřebič má obsah CO < 30 ppm => hygienická mezní hodnota pro 8 h

I. Etapa otravy – nedostatek vzduchu pro spalování (DOBA OTRAVY – řádově hodiny)

II. Etapa otravy – produkce spalin – nárůst koncentrace CO (DOBA OTRAVY – řádově desítky minut)

III. Etapa otravy – produkce spalin – vysoký obsah CO (DOBA OTRAVY – řádově desítky vteřin)

CO (oxid uhelnatý) se váže 200x až 300x rychleji na hemoglobin než kyslík a tím blokuje jeho přenos.

kontrola_plynovych_spotrebicu2_iz (1).jpg
kontrola_plynovych_spotrebicu2_iz.jpg
kontrola_plynovych_spotrebicu3_iz.jpg

kontrola_plynovych_spotrebicu4_iz.jpg
kontrola_plynovych_spotrebicu5_iz.jpg

Koncentrace CO ve vzduchuČas inhalace a následky
300,003Prahová limitní hodnota (max. koncentrace, kterou je možné vdechovat)
2000,02Po 2 až 3 hodinách lehká bolest hlavy
4000,04Bolest přední části hlavy po 1 až 2 hodinách, přechází postupně na celou
8000,08Závrať, nevolnost a třes údů po 45 minutách, po 2 hodinách bezvědomí
16000,16Bolest hlavy, nevolnost a závrať po 20 minutách, po 2 hodinách smrt
32000,32Bolest hlavy, nevolnost a závrať po 5 až 10 minutách, po 30 minutách smrt
64000,64Bolest hlavy a závrať po 1 až 2 minutách, po 10 až 15 minutách smrt
128001,28Smrt po 1 až 3 minutách

Změna normy TPG 704 01

4_pa_mereni_2_iz.jpg
Změnami v normě TPG 704 01, která stanovuje požadavky na odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, se při uvádění plynových spotřebičů v provedení B do provozu, při jejich seřizování montážní nebo servisní organizací, při provozní revizi, popř. při odborném posouzení jejich provozu, musí nově z bezpečnostních důvodů provést měření koncentrace CO ve spalinách a v ovzduší v místě instalace dále pak měření tahu komína a teploty spalin.

4 Pa Měření

4_pa_mereni_1_iz.png

Tepelné zdroje, závislé na okolním vzduchu by neměly být instalovány v jedné místnosti společně s odsávacími zařízeními (např. digestořemi). Výjimkou je, pokud při provozu nenastává nebezpečný podtlak. Jako nebezpečný je možné při provozu topidel závislých na okolním vzduchu označit podtlak větší než 4 Pa. Při provozu topidel na pevná paliva je zpravidla nepřípustný podtlak větší než 8 Pa.