Sledování a optimalizace výroby hliníku pomocí přístroje pro měření emisí testo 350.Aluminium
Hliník díky svým četným výhodám, jako je nekonečná schopnost recyklace, je nejčastěji používaným materiálem na světě. Čistý hliník je však velmi nákladné vyrobit a kvůli škodlivým emisím podléhá rozličným směrnicím pro ochranu životního prostředí. Pro získání úspěchu na tomto napjatém průmyslovém poli je nezbytné použití nejmodernější měřicí techniky, jako je testo 350.

Kontaktujte nás.

Máte nějaké otázky? Rádi Vám je zodpovíme.

Požadavek.

Molten aluminium.

Roztavený hliník.

Výroba hliníku elektrolýzou toku taveniny je nanejvýš energeticky intenzivní proces, při němž vznikají tomuto procesu odpovídající emise: vedle prachu a fluoru (a sloučenin fluoru) jsou to také CO2 a CO, které vznikají vypalováním uhlíkových elektrod.

Všechny tato parametry se musí pravidelně sledovat, analyzovat a případně optimalizovat. Pouze tak se dají dodržovat jak přísné podmínky ochrany životního prostředí, tak také zajišťování efektivity elektrolytických pecí.

Při kontrole emisí ve spalinách elektrolytických pecí a ve spalinách, které jsou ze spalovacích prostorů odváděny, jsou určující předpisy, které definují např. hraniční hodnoty emisí prachu a hraniční hodnoty pro hmotnostní podíl hliníku.

Rovněž emise fluoru a jeho plynných a anorganických sloučenin (fluorovodíků) podléhají předpisům.

Vedle CO, SO2, fluoru a fluorovodíků může docházet díky vysokým teplotám při hoření během výroby hliníku také k vysokým hodnotám oxidu dusnatého. I tyto hodnoty se musí pomocí vhodného měřicího přístroje sledovat a analyzovat.

Cast and piled aluminium ingots.
Odlité a vyrovnané hliníkové pruty.

Řešení.

Přenosný analyzátor spalin testo 350 je ideální nástroj pro profesionální analýzu spalin. Umožňuje optimální provoz anodových tavicích pecí, sledování sorpčního reaktoru a kontrolu rozhodujících hraničních hodnot.  

U anodových pecí se měří následující parametry: O2, CO2, CO a SO2. Analyzátor testo 350 má šest slotů. Je možnost libovolně osadit senzory pro CO, SO2, CO2IR, COlow, NO, NOlow, NO2 a H2S. Senzor O2 je umístěn ve čtvrtém slotu napevno. Tím lze tyto nejdůležitější měřené veličiny permanentně snímat. Má to velký význam proto, že při nízkých hodnotách O2 by tvorba sazí ovlivňovala kvalitu hliníku. Všechny senzory se dají uživatelem snadno vyměnit, stejně tak jako ostatní opotřebovávané díly.

Z důvodu vysokého obsahu prachu v procesním plynu je třeba použít průmyslové sondy s předřazeným filtrem. Chrání měřicí techniku před znečištěním. Rovněž vysoké koncentrace CO, které by mohly ostatní měřicí přístroje případně poškodit, jsou s funkcí ředění u přístroje testo 350 měřitelné.

V závislosti na délce měření a obsahu vlhkosti v palivu (např. zemní plyn při výrobě hliníku) nabízí testo 350 možnost úpravy plynu. Ta minimalizuje vliv vysoké vlhkosti ve spalinách na měřené hodnoty.

Flexibilní a robustní
Přístroj testo 350 se skládá z kontrolní jednotky a analyzačního boxu. Kontrolní jednotka je odnímatelná obslužná a zobrazovací jednotka měřicího přístroje. Měřené hodnoty se přehledně znázorňují na grafickém barevném displeji kontrolní jednotky. Měřicí technika se nachází v analyzačním boxu. V analyzačním boxu lze měnit senzory a další součástky. Prostřednictvím interní paměti je umožněno přenášet měřená data z analyzačního boxu do kontrolní jednotky. Je-li potřeba, je možné obsluhovat a ovládat jednou kontrolní jednotkou více analyzačních boxu současně. 

Robustní pouzdro přístroje testo 350 je vybaveno integrovanou ochranou proti nárazu. Výpadky způsobené znečištěním přístroje jsou odolnou konstrukcí téměř vyloučeny. Komůrky zapadající do sebe navíc chrání vnitřek přístroje proti nečistotám z okolí. Alternativně k obsluze přes kontrolní jednotku je také možné přímé propojení s počítačem nebo notebookem. Analyzační box umí po naprogramování provádět samostatně měření a naměřená data ukládat. To zvyšuje efektivitu Vaší zručnosti v měření.

Všechny naměřené hodnoty je možné ukládat do přístroje a poté je za účelem dokumentace přetáhnout do počítače a uložit je. To vše probíhá přes praktický software testo EasyEmission. Samozřejmě lze také všechna data vytisknout v místě měření. 

 
testo 350

testo 350 - přehled všech výhod:

testo 350 - přehled všech výhod:

testo 350
  • Navigovaná obsluha s užitečným přednastavením přístroje – pro ještě snazší měření
  • Velký grafický barevný displej – pro větší komfort i za zhoršených světelných poměrů
  • Odolnost proti nárazu a nečistotám – ideální pro použití ve znečištěném prostředí