Technika pro vytápění

Spaliny vznikající při spalování obsahují mimo jiné CO2, CO, Nox nebo částice sazí.  Ty zatěžují životní prostředí, negativně ovlivňují klima a pro člověka v sobě skrývají četná zdravotní nebezpečí. Proto je nezbytné vytvářet efektivnější spalovací procesy, optimalizovat tepelní procesy a především snižovat množství emisí. 

Analýza spalin

Flue gas analysis

Měření spalin u spalovacích zařízení slouží k nastavení spalovacích zařízení pro ideální využití při ohřevu topné a užitkové vody. Ve vypouštěných spalinách by neměli být zjištěny škodlivé látky.

  • Prostředí musí být co možná nejméně zatěžováno škodlivými látkami
  • Energie musí být využívána co možná nejefektivněji

Měření tlaku

Pressure measurement

Při měření plynových hořáků je nutné měřit tlak přiváděného plynu a seřídit jej na hodnotu danou výrobcem zařízení. Měření tlaku se provádí diferenčně. Měření diferenčního tlaku se používá pro nastavení tlaku na trysce, neboť na tomto tlaku je závislý výkon kotle.

  • Optimální tlak průtoku plynu u plynových kotlů v rozsahu od 18 do 25 mbar
  • Zabránění výpadku otopného zařízení

Vyhledávání úniků

Leak test

Zkouška pevnosti, těsnosti a provozuschopnosti plynových rozvodů (s možností přímého měření velikosti úniku plynu). Detekce úniku plynů (CH4, C3H8, H2, CO, CO2).

  • Měření velikosti úniku plynu při provozních podmínkách / provozním tlaku
  • Kontrola plynového potrubí detektorem

Měření prachových částic

Analyzátor jemných prachových částic testo 380

Zde naleznete měřicí přístroje pro bezpečnou kontrolu a efektivní seřízení spalovacích zařízení na olej a pevná paliva. Změříte jimi sazové číslo a deriváty u olejových spalovacích zařízení nebo také emise jemných prachových částic, příp.:

  • Pevných částic, které vznikají spalováním pevných paliv, jako je dřevo (např. pelety, upravené dřevo)
  • Uhlí ve spalovacích zařízeních na tuhá paliva

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz