Měření emisí

Při analýze spalin a průmyslových zařízení často panují extrémní podmínky jako vysoká teplota, vysoká vlhkost nebo vysoký obsah prachu ve spalinách. Měření emisí probíhají v surovinově a energeticky intenzivních procesech, při nichž je produkováno spousta emisí jako třeba kysličník uhelnatý (CO), kysličník uhličitý (CO₂), oxidy dusíku (NOX) nebo oxid siřičitý (SO₂). Tyto emise podléhají přísným podmínkám pro zajištění dodržování hraničních hodnot a pro optimalizaci procesů a průběhů. S velkým počtem odběrových sond, senzorů a speciálních možností, jako je automatické ředění nebo Peltierova úpravna plynu, byly analyzátory spalin od firmy Testo speciálně vyvinuty pro extrémní požadavky.