Úryvek: Praktická příručka pro průmyslové měření emisí.

Poměr vzduchu lze určit z koncentrací jednotlivých komponentů spalin CO, CO₂ a O₂, souvislosti ukazuje tzv. graf spalování (viz obr. vpravo). Při ideálním promísení paliva a vzduchu náleží jednomu podílu CO₂ jeden určitý podíl CO (v rozsahu λ<1) nebo určitý podíl O₂ (v rozsahu λ>1). Hodnota CO₂ samotná není kvůli průběhu křivky přes maximum jednoznačná, proto je zapotřebí další kontrola, zda nejsou v plynu vedle CO₂ obsaženy buď CO nebo O₂. Při provozu s přebytkem vzduchu (tj. normální případ) se dnes zpravidla upřednostňuje jednoznačné určení O₂. Průběhy křivek jsou specifické podle paliva, tzn., že pro každé palivo máme vlastní graf a vlastní hodnotu pro CO₂ max. Souvislosti takového množství grafů se v praxi často slučuje do tvaru snadno manipulovatelného nomogramu („barevný trojúhelník“, zde není zobrazen), který se dá aplikovat na libovolné druhy paliv.

Pro matematické zjištění poměru vzduchu z naměřených hodnot CO₂ nebo O₂ platí přibližně následující dvě rovnice:

 • CO₂ max: maximální hodnota CO₂ specifická podle paliva. Tato hodnota může být na přání určena firmou Testo jako služba.
 • CO₂ a O₂: naměřená (nebo vypočítaná) hodnota ve spalinách

Energetická bilance spalovacího zařízení

Ve stacionárním provozním stavu musí být součet všech energií přiváděných do zařízení roven součtu energií vydávaných zařízením, viz tuto tabulka

Přiváděná energie Odváděná energie
Výhřevnost a zřetelná energie paliva Zřetelné teplo a chemicky vázaná energie spalin (komínová ztráta)
Tepelný ekvivalent mechanické energie přeměněné v zařízení Povrchové ztráty díky vedení tepla
Materiálem vložené teplo Materiálem roznesené teplo ztráty přenosu tepla způsobené netěsnostmi topného zařízení

 

Nejvýznamnějším podíle ztráty je komínová ztráta. Ta závisí na rozdílu mezi teplotou spalin a teplotou spalovaného vzduchu, na koncentraci O₂ nebo CO₂ ve spalinách a také na faktoru specifickém pro palivo. U kondenzačních kotlů se tato komínová ztráta redukuje využitím kondenzačního tepla a tím sníženou teplotou spalin dvěma způsoby. Komínovou ztrátu lze vypočítat podle následujících vzorců:
 • AT: teplota spalin
 • VT: teplota spalovaného vzduchu
 • A2, B: faktor specifický pro palivo (viz tabulka)
 • 21: obsah kyslíku ve vzduchu
 • O₂: naměřená koncentrace O₂
 • KK: veličina, která při překročení rosného bodu, vychází větší než minusová hodnota. Důležité při měření na kondenzačních zařízeních.

U pevných paliv jsou faktory A2 a B rovny nule. Potom se vzorec za použití fakturu f zjednoduší na tzv. Siegertův vzorec:

 • AT: teplota spalin
 • VT: teplota spalovaného vzduchu 
 • CO₂: naměřená koncentrace CO₂

Order here

Help

1e580fab3cffd9de46575efdaad2a9138e7f8970
Potvrďte
Akci nebylo možné dokončit

Obsah praktické příručky

1. Spalovací proces

1.1 Energie a spalování

1.2 Spalovací zařízení

1.3 Paliva

1.4 Spalovaný vzduch, poměr vzduchu

1.5 Spaliny a jejich složení

1.6 Výhřevnost, spalné teplo, účinnost

1.7 Rosný bod, kondenzát

2. Analýza plynů u průmyslových spalin

2.1 Optimalizace spalování

2.2 Kontrola procesu

2.3 Kontrola emisí

3. Technika analýzy spalin

3.1 Pojmy techniky analýzy spalin

3.2 Analyzátory spalin

 

4. Aplikace v průmyslu – analýza spalin

4.1 Výroba energií

4.2 Likvidace odpadů

4.3 Těžební průmysl

4.4 Hutní průmysl

4.5 Chemický průmysl

4.6 Ostatní

5. Technika analýzy spalin Testo

5.1 Firma

5.2 Typické vlastnosti přístrojů

5.3 Přehled analyzátorů spalin

5.4 Přehled příslušenství

 
Practical Guide for Industrial Flue Gas Analysis

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt