Změna TPG 704 01

Změnami v normě TPG 704 01, která stanovuje požadavky na odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, se při uvádění plynových spotřebičů v provedení B do provozu, při jejich seřizování montážní nebo servisní organizací, při provozní revizi, popř. při odborném posouzení jejich provozu, musí nově z bezpečnostních důvodů provést měření koncentrace CO ve spalinách a v ovzduší v místě instalace dále pak měření tahu komína a teploty spalin. Naměřené hodnoty koncentrace CO ve spalinách se přepočítávají na tzv. hodnotu CO neředěné s ohledem na součinitel přebytku spalovacího vzduchu. Na základě této hodnoty se stanoví návrh termínu provedení servisu spotřebiče podle diagramu.

V případě koncentrace vyšší než 1000 ppm se stanoví návrh na okamžité odstavení spotřebiče z provozu!

Spotřebiče v provedení B odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny, a spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší spalinovou cestou. Při nedostatečném přívodu spalovacího vzduchu dochází k nedokonalému spalování, porušení tlakové dynamické rovnováhy systému “místnost–spotřebič“, případně “přerušovač tahu–komín“, a k vracení spalin přerušovačem tahu do prostoru, ve kterém jsou spotřebiče instalovány.

Pokud není zajištěno automatické blokování současného provozu zařízení způsobujících podtlak a spotřebičů v provedení B, nesmí být spotřebiče s atmosférickými hořáky v provedení B s přerušovačem tahu umístěny v prostorech, ve kterých může vznikat podtlak, jehož hodnota je větší než 4 Pa, způsobený:

  • Ventilátory
  • Větracími zařízeními
  • Spotřebiči s ventilátorem
  • Centrálním vysavačem
  • Tahem komína jiných spotřebičů
  • Jinými zařízeními
Mereni_prachu2_iz.jpg

Ověření nepřípustného podtlaku je možné provést tlakovým zařízením např. sondou pro nízké tlaky s režimem 4 Pa měření. Ověření provádí kvalifikovaná osoba, např. revizní technik plynových zařízení, revizní technik spalinových cest, servisní technik plynových spotřebičů, projektant s autorizací v oboru technika prostředí staveb nebo soudní znalec v příslušném oboru.

4_pa_mereni_2_iz.jpg