Emissiemetingen

Het is belangrijk bij industriële bedrijven dat de productieprocessen efficiënt verlopen en dat de installaties voldoen aan het wettelijke kader (Het Activiteitenbesluit milieubeheer). Emissie analyzers helpen bij het optimaliseren van installaties en emissie-uitstoot te reduceren binnen de wettelijk gestelde grenzen.

Ja, ik zou graag telefonisch advies willen krijgen.


Richtlijnen vervullen

Compliance Testing with testo 350
Meer over wettelijke metingen

De exploitatie van industriële installaties is ten aanzien van de emissie van rookgas aan de atmosfeer in de meeste landen onderworpen aan strenge regelingen.

 • Bewijs dat de als schadelijke stoffen gedefinieerde componenten in het rookgas bepaalde grenswaarden niet overschrijden
 • Rookgasanalyse als voorbereidende meting vóór een officiële emissiemeting

Efficiëntiemeting

Efficiency testing with testo 340
Meer over de efficiëntiemeting

Voor de servicetechnici behoren instrumenten voor de analyse van rookgas tot de dagelijks gebruikte apparatuur om de motoren optimaal in te stellen.

 • Instelling van de motor op de optimale bedrijfsparameters onder naleving van de geldende voorschriften voor grenswaarden
 • Uitvaltijden blijvend vermijden
   

Efficiëntiemeting: Schip

Efficiency testing on ships
Meer over scheepsmotoren

Op schepen moet zo weinig mogelijk zichtbare rook geproduceerd en het roetgehalte laag gehouden worden. Op werven speelt bij de bouw van schepen het roetgetal eveneens een belangrijke rol.

 • Controleren of het roetgetal van scheepsmotoren de voorziene grenswaarde niet overschrijdt
 • Bewijs van de roetemissie van de dieselrookgassen tegenover klanten

Emissiemetingen: CHP

Emission measurement on CHP systems with testo 350
Meer over CHP

Om een warmtekrachtcentrale rendabel te exploiteren moet door de doelgerichte inzet van goede meettechniek worden voldaan aan een paar basisstandaards:

 • Bewaking van de emissie-grenswaarden
 • Controle van de efficiëntie van de installatie
 • Controle van de nabehandelingssystemen van het rookgas

 

Emissiemetingen: boilers

testo-340-application-emission
Meer over boilers

De wettelijke emissiegrenswaarden worden steeds strenger, vooral voor NOX. Om deze reden worden emissiewaarden bij ketels en branders bepaald tijdens de inbedrijfstelling, het onderhoud en de emissiemetingen.

 • Het beoordelen van de kosteneffectiviteit van het systeem en de instelling van de brander
 • Zorgen dat het systeem voldoet aan de wettelijk vastgestelde maximale waarden voor rookgasverlies en -uitstoot

Emissiemetingen: turbines

emissiemeting turbine
Meer over gasturbines

Een gasturbine moet met regelmatige tussenpozen worden getest om te controleren of het werkt volgens de specificaties van de fabrikant en voldoet aan de emissiegrenswaarden. Daarom is het belangrijk voor een efficiënte werking om een betrouwbaar en nauwkeurig meetinstrument te hebben.

 • Hoge meetnauwkeurigheid bij lage concentraties, dankzij precieze COlow en NOlow sensoren
 • Eenvoudige, nauwkeurige testgasaanpassing door de gebruiker