Thermografie in het Facility Management


Lekkages, hoge overgangsweerstanden en andere onregelmatigheden leiden tot een temperatuurverandering en kunnen met de visualisatiemethode van de thermografie snel en eenvoudig zichtbaar worden gemaakt.

De inzet van een warmtebeeldcamera vereenvoudigt en verbetert het werk in het Facility Management. Hier volgend laten we u de belangrijkste toepassingen van thermografie in het Facility Management zien, om nog efficiënter gebruik te kunnen maken van de warmtebeeldcamera.

 • Verwarmingssysteem controleren en lekkages vinden
 • Elektrische installaties controleren op thermische anomalieën
 • Energie-efficiëntie van gebouwen waarborgen
 • Energie-efficiëntie van technische installaties optimaliseren

Nieuw: Warmtebeeldcamera testo 883

voor onderhoud

Verwarmingssysteem en lekkages

Thermografie toepassing elektrische installaties
Warmtebeeld elektrische installaties

Verkeerde elektrische verbindingen of overbelasting bij schakelinstallaties, elektrische verdelers en elektrische aandrijvingen kunnen leiden tot dure stilstand of zelfs brandschade. Ongeveer 35 % van alle branden in industriële bedrijven valt te herleiden tot sterk oververhitte elektrische componenten. Als een geleider, kabel of zekering een defect heeft of als onderdelen uitvallen, dan ontstaat er een hogere overgangsweerstand en daardoor een atypische warmte-ontwikkeling.

Om het risico van uitval te minimaliseren helpt de regelmatige inspectie van alle elektrische installaties met een Testo warmtebeeldcamera. Daardoor kan men zowel bestaande defecten als mogelijke bronnen van fouten en gevaren onmiddellijk en precies herkennen. Nog een voordeel van thermografie is dat deze in veel gevallen tijdens bedrijf toegepast kan worden.

Elektrische installaties controleren

Thermografie toepassing verwarming
Warmtebeeld verwarming

De toestand van verwarmings-, klimaat- en ventilatiesystemen kan met thermografie zeer effectief gecontroleerd worden. Eén blik met de warmtebeeldcamera volstaat om thermische anomalieën te ontdekken:

 • Verwarmingsleidingen contactloos lokaliseren
 • Installaties snel controleren
 • en verwarmingsinstallaties veilig bewaken.

Normaal gesproken vergt het zoeken naar een ondichte plek of het lokaliseren van verwarmingsleidingen enorm veel tijd en werk. Dit blijft nu tot een minimum beperkt. Met een Testo warmtebeeldcamera vindt u leidingen en lekkages zonder op grote schaal vloeren of wanden open te breken. De op deze manier mogelijke doelgerichte ingreep reduceert de kosten en vermijdt bovendien langere blokkades van kantoor- en werkruimtes.


Energie-efficiëntie van gebouwen

Warmtebeeld radiator
Warmtebeeld radiator

Bij alsmaar toenemende energiekosten wordt de energie-efficiëntie van gebouwen steeds belangrijker. De infraroodmeting met een Testo warmtebeeldcamera is uitermate geschikt om energieverliezen snel en effectief te detecteren. Mogelijke oorzaken zijn bijv.

 • koudebruggen bij daken, wanden en balkons en in radiatornissen
 • gebrekkige of ontbrekende isolatie
 • ondichte ramen of rolpoorten.

Alle problematische plekken aan een buitengevel worden gedetailleerd zichtbaar op het warmtebeeld. Op die manier kunt u plekken met fouten snel vinden, de hoogte van de energieverliezen eenvoudig beoordelen en de verantwoordelijke personen bestaande gebreken duidelijk laten zien.

Energie-efficiëntie van technische installaties

Thermografie toepassing technische installaties
Warmtebeeld technische installaties

Ook bij technische installaties speelt energie-efficiëntie een steeds grotere rol: bij producerende bedrijven ligt het energieverbruik van machines en leidingen in de regel zelfs duidelijk hoger dan het aandeel van klimaatbeheer in het gebouw. De ervaring leert dat een groot potentieel voor energiebesparing schuilt

 • in stoom- en warmwaterleidingen
 • in koelcellen en koelplafonds 
 • in het gebruik van proceswarmte.

Met een Testo warmtebeeldcamera kunt u snel en eenvoudig problemen aantonen, want slecht of niet geïsoleerde plekken springen op het warmtebeeld direct in het oog. Ook problemen bij verstopte verwarmingssystemen worden duidelijk zichtbaar en kunnen doelgericht worden verholpen.