Emissie

Het is belangrijk bij industriële bedrijven dat de productieprocessen efficiënt verlopen en dat de installaties voldoen aan het wettelijke kader (Het Activiteitenbesluit milieubeheer). Emissie analyzers helpen bij het optimaliseren van installaties en emissie-uitstoot te reduceren binnen de wettelijk gestelde grenzen.

Richtlijnen vervullen

testo-350_38567.jpg

De exploitatie van industriële installaties is ten aanzien van de emissie van rookgas aan de atmosfeer in de meeste landen onderworpen aan strenge regelingen.

 • Bewijs dat de als schadelijke stoffen gedefinieerde componenten in het rookgas bepaalde grenswaarden niet overschrijden
 • Rookgasanalyse als voorbereidende meting vóór een officiële emissiemeting

Efficiëntiemeting

testo-340-application-emission-003550.jpg

Voor de servicetechnici behoren instrumenten voor de analyse van rookgas tot de dagelijks gebruikte apparatuur om de motoren optimaal in te stellen.

 • Instelling van de motor op de optimale bedrijfsparameters onder naleving van de geldende voorschriften voor grenswaarden
 • Uitvaltijden blijvend vermijden

Efficiëntiemeting: Schip

Containerschiff5300dpi-Schenker.jpg

Op schepen moet zo weinig mogelijk zichtbare rook geproduceerd en het roetgehalte laag gehouden worden. Op werven speelt bij de bouw van schepen het roetgetal eveneens een belangrijke rol.

 • Controleren of het roetgetal van scheepsmotoren de voorziene grenswaarde niet overschrijdt
 • Bewijs van de roetemissie van de dieselrookgassen tegenover klanten

Emissiemetingen: CHP

testo-350-key-visual-CHP-EN.jpg

De voorwaarden voor de inzet van een WKK-systeem zijn momenteel zo gunstig als nooit tevoren. Enerzijds loont de investering vanwege lage olie- en gasprijzen en subsidies van de overheid. Anderzijds moet de hogere stroombehoefte van een groeiende wereldeconomie worden gedekt.

Om een warmtekrachtcentrale rendabel te exploiteren moet door de doelgerichte inzet van goede meettechniek worden voldaan aan een paar basisstandaards:

 • Bewaking van de emissie-grenswaarden
 • Controle van de efficiëntie van de installatie
 • Controle van de nabehandelingssystemen van het rookgas

Emissiemetingen: boilers

testo-340-application-emission-000152-bearb.jpg

De wettelijke emissiegrenswaarden worden steeds strenger, vooral voor NOX. Om deze reden worden emissiewaarden bij ketels en branders bepaald tijdens de inbedrijfstelling, het onderhoud en de emissiemetingen.

 • Het beoordelen van de kosteneffectiviteit van het systeem en de instelling van de brander
 • Zorgen dat het systeem voldoet aan de wettelijk vastgestelde maximale waarden voor rookgasverlies en -uitstoot

Emissiemetingen: turbines

emissiemeting turbine

Een gasturbine moet met regelmatige tussenpozen worden getest om te controleren of het werkt volgens de specificaties van de fabrikant en voldoet aan de emissiegrenswaarden. Daarom is het belangrijk voor een efficiënte werking om een betrouwbaar en nauwkeurig meetinstrument te hebben.

 • Hoge meetnauwkeurigheid bij lage concentraties, dankzij precieze COlow en NOlow sensoren
 • Eenvoudige, nauwkeurige testgasaanpassing door de gebruiker