Verzenden en retourneren

Op alle orders met een orderwaarde onder 500 EUR worden de verzendkosten van 15,00 EUR berekend. Voor alle orders met een orderwaarde van 500 EUR en meer worden er geen verzendkosten berekend.

Alle meetinstrumenten kunnen gedurende 10 werkdagen aan ons worden geretourneerd indien deze ongebruikt en in originele staat zijn en voorzien van de originele verpakking en bijbehoren. De kosten voor het retourneren van de meetinstrumenten dienen door de klant zelf voldaan te worden mits:

  • Andere afspraken met de klant zijn gemaakt
  • De levering een defect instrument betreft
  • De levering onjuist is

Kosten transport en verzekering Nederland
Tenzij anders is overeengekomen komen bij levering binnen Nederland de kosten van transport en verzekering voor rekening van Opdrachtgever.

Risico retourzending zaken Opdrachtgever
In het geval dat Opdrachtnemer zaken van Opdrachtgever onder zich heeft voor bijvoorbeeld reparatie, inspectie, etc. en deze zaken om wat voor reden ook verstuurd of getransporteerd moeten worden, komt het risico van verlies, diefstal, beschadiging, tenietgaan of achteruitgang gedurende dat transport voor rekening van Opdrachtgever.

Moment van levering 
Het moment van levering is, in geval van levering binnen Nederland, het moment waarop de te leveren goederen worden uitgeladen of gelost op de plaats die daartoe is overeengekomen. Het moment van levering is, in het geval van levering buiten Nederland, het moment waarop door Opdrachtnemer aan alle verplichtingen is voldaan conform de door Partijen overeengekomen bepalingen van de Incoterms (zie artikel 7.3). Voor het moment waarop het risico overgaat zie artikel 8, voor het moment waarop de eigendom overgaat zie artikel 16.

Melding transportschade etc. 
Opdrachtgever dient eventuele tekorten, manco’s en beschadigingen binnen 24 uur na de levering Schriftelijk rechtstreeks aan Opdrachtnemer te melden, bij gebreke waarvan de goederen geacht zullen worden Opdrachtgever in goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen te hebben bereikt.

Leveringen in delen 
Opdrachtnemer is gerechtigd de te leveren goederen in gedeelten te leveren en deze gedeelten afzonderlijk in rekening te brengen.

Acceptatie
Voor zover ten aanzien van een levering een test, beproeving of keuring (hierna: ’Acceptatietest’) is overeengekomen en daarbij een Gebrek wordt vastgesteld, dan dient de melding van dat Gebrek onmiddellijk plaats te vinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.4. Indien Onverwijld na de Acceptatietest geen Gebrek is gemeld met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.4, dan heeft de levering te gelden als conform de gerechtvaardigde verwachtingen van Opdrachtgever.

Retourzending
Retournering aan Opdrachtnemer van door Opdracht¬nemer geleverde goederen of enig deel daarvan, kan om welke reden dan ook, slechts plaatsvinden na voor¬afgaande Schriftelijke toestemming en slechts con¬form eventuele verzendinstructies van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.

Niet afnemen goederen
In het geval dat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer aangeboden levering niet accepteert of heeft laten weten deze niet te zullen aannemen, is Opdrachtnemer desalniettemin gerechtigd de desbetreffende goederen aan Opdrachtgever in rekening te brengen en is Opdrachtnemer voorts gerechtigd deze goederen naar eigen inzicht en voor rekening en risico van Opdrachtgever op te (doen) slaan zolang hem dat zinnig lijkt, onverminderd alle overige rechten die de wet hem toekent in verband met de niet nakoming door Opdrachtgever.