Do każdego analizatora spalin testo 300 w zestawie promocyjnym - 
profesjonalny wkrętak WERA za 1 zł. netto.

 

 

 

 

 

 

 

Zyskaj podwójnie z analizatorem spalin testo 300
Specjalnie dla Ciebie:

W terminie 15.02.2021 - 30.04.2021 kup analizator spalin testo 300 w jednym z atrakcyjnych zestawów promocyjnych, zarejestruj swój produkt i otrzymaj profesjonalny wkrętak WERA za jedyne 1 zł. netto !

 

 

 

UWAGA: Promocja obowiązuje wyłącznie przy zakupie analizatora spalin testo 300 w jednym z zestawów promocyjnych bezpośrednio w Testo Sp. z o.o. lub u dystrybutora Testo biorącego udział w promocji. 
Zarejestruj produkt  Więcej...
Więcej informacji o analizatorze spalin testo 300  Więcej...

Skontaktuj się z nami

Masz pytania ? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

UWAGA: Ilość promocyjnych wkrętaków ograniczona - oferta ważna do wyczerpania zapasów.
Spring-refrigeration-image-wera-tool-usp-01.jpg
Spring-refrigeration-image-wera-tool-usp-02.jpg
Wera tool-pl.jpg

Twój wkrętak w 3 prostych krokach

1. Kup analizator spalin testo 300 w jednym z zestawów promocyjnych

 

Spring-refrigeration-image-so-gehts-01_PL.png

2. Zarejestruj produkt i wyslij fakturę

Spring-refrigeration-image-so-gehts-02.jpg
 Zarejestruj swój miernik Testo i załącz kopię faktury zakupu.

3. Odbierz swój profesjonalny wkrętak wielofunkcyjny

PL-Spring-refrigeration-image-so-gehts-03-pl.jpg
Po pomyślnej weryfikacji rejestracji, wyślemy do Ciebie wkrętak wielofunkcyjny Wera wraz z fakturą, za pośrednictwem poczty kurierskiej (pobranie 1,23 zł (1 zł netto), płatne przy odbiorze przesyłki). 

2020-refrigeration-wera-promo.jpg
Formularz rejestracji:
Help

487f88d04bcf496725e121b4663837086557e27a
Potwierdź
Formularz złożony
Przegląd komunikatów walidacji
Nie można ukończyć akcji.
Potwierdzenie

Regulamin promocji "Zyskaj podwójnie z analizatorem spalin testo 300"

 W ramach uczestnictwa w promocji „Zyskaj podwójnie z analizatorem spalin testo 300” (zwanej dalej „Promocją”) obowiązują następujące warunki. 

 

 
1. Organizator 
Organizatorem Promocji jest Testo Sp. z o.o., ul. Wiejska 2, 05-802 Pruszków, NIP 5261742246, KRS 0000178397 (zwana dalej „Organizatorem”). 
 
2. Przedmiot promocji 
Przedmiotem Promocji jest prawo do zakupu wkrętaka wielofunkcyjnego Wera (Wera Kraftform Kompakt Tool Finder 1) w cenie 1 zł. netto (+VAT 23%), pod warunkiem zakupu wybranego zestawu promocyjnego (zwanego dalej „Urządzeniem Objętym Promocją” – patrz pkt. 4a), a następnie rejestracji produktu oraz przesłaniu kopii dowodu zakupu. UWAGA: Ilość promocyjnych wkrętaków ograniczona - oferta ważna do wyczerpania zapasów.
 
3. Prawo do udziału w promocji
Uprawnieni do udziału w Promocji są przedsiębiorcy (przedsiębiorca wg. art. 431 k.c.) mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej „Uczestnikiem”). Z grona Uczestników wykluczeni są pracownicy Organizatora, powiązanych firm i innych firm biorących udział w przygotowaniu i realizacji Promocji, a także członkowie ich rodzin. 
 
4. Warunki uczestnictwa w promocji 
 
Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi w okresie od 15 lutego2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. dokonać zakupu Urządzenia Objętego Promocją w Testo Sp. z o.o. lub u biorącego udział w Promocji dystrybutora Testo Sp. z o.o. Następnie, Uczestnik musi zarejestrować się na stronie https://www.testo.com/pl-PL/promocja/Zyskaj-podwojnie-z-analizatorem-spalin-testo-300 , a także potwierdzić zakup w Testo Sp. z o.o. lub u biorącego udział w Promocji dystrybutora Testo Sp. z o.o., poprzez dołączenie podczas rejestracji kopii dowodu zakupu Urządzenia Objętego Promocją. 
Rejestracja produktu i przesłanie kopii dowodu zakupu jest równoznaczne z zamówieniem w Testo Sp. z o.o. wkrętaka wielofunkcyjnego Wera (Wera Kraftform Kompakt Tool Finder 1) w cenie 1 zł. netto (+VAT 23%).
Po sprawdzeniu i potwierdzeniu rejestracji, do Uczestnika zostanie wysłany za pobraniem pocztą kurierską DHL wkrętak wielofunkcyjny Wera (Wera Kraftform Kompakt Tool Finder 1) wraz z fakturą VAT na kwotę 1 zł. netto, tj. 1,23 zł. brutto, płatne gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
 
Uczestnik ma możliwość dokonania rejestracji produktu i przesłania kopii dowodu zakupu najpóźniej do 31.05.2021 r.
 
Każdy Uczestnik może zgłosić do Promocji każde zakupione Urządzenie Objęte Promocją tylko raz. Próby wielokrotnego zgłoszenia przy podaniu różnych lub kilku danych adresowych i inne manipulacje skutkują natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z Promocji.
 
Warunkiem rejestracji, a tym samym udziału w Promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie mailowo informacji marketingowych i handlowych od Testo Sp. z o.o. Każdy Uczestnik w każdej chwili może wycofać zgodę na wykorzystywanie swojego adresu mailowego do tego celu, za pośrednictwem poczty e-mail, listownie lub za pomocą linka do rezygnacji z subskrypcji, umieszczonego w każdym e-mailingu od Testo. W takim przypadku wygasa prawo zakupu wkrętaka wielofunkcyjnego Wera (Wera Kraftform Kompakt Tool Finder 1) w cenie 1 zł. netto (+VAT 23%), o ile zakup ten do tego momentu nie został jeszcze dokonany.
 
4a Wykaz urządzeń objętych promocją
 
Prawo do zakupu wkrętaka wielofunkcyjnego Wera (Wera Kraftform Kompakt Tool Finder 1) w cenie 1 zł. netto (+VAT 23%), przysługuje pod warunkiem zakupu analizatora spalin testo 300 w jednym z zestawów promocyjnych (zwanych dalej „Urządzenie Objęte Promocją”), wg. poniższego wykazu:
 
Analizator spalin testo 300 w zestawie promocyjnym o numerze katalogowym:
 
1) nr kat. 0564 3002 70                     7) nr kat. 0564 3002 72
2) nr kat. 0564 3002 71                     8) nr kat. 0564 3002 73
3) nr kat. 0564 3002 72                     9) nr kat. 0564 3004 80
4) nr kat. 0564 3002 73                    10) nr kat. 0564 3004 81
5) nr kat. 0564 3004 70                    11) nr kat. 0564 3004 82
6) nr kat. 0564 3004 71                    12) nr kat. 0564 3004 89
 
 
5. Zakup dodatku w cenie 1 zł. netto + VAT (23%)
 
W ciągu 14 dni roboczych od pomyślnej weryfikacji uprawnień, do Uczestnika zostanie wysłany dodatek w postaci wkrętaka wielofunkcyjnego Wera (Wera Kraftform Kompakt Tool Finder 1). Dodatek zostanie wysłany za pobraniem pocztą kurierską DHL wraz z fakturą VAT na kwotę 1 zł. netto, tj. 1,23 zł. brutto, płatne gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
Zgodnie z art. 548 k.c. odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu, związane z wydawaniem rzeczy, ciąży na Kupującym (Uczestniku) z chwilą wydania mu towaru z magazynu Sprzedającego (Organizatora), z wyłączeniem dostawy wysyłkowej, kiedy to odpowiedzialność przechodzi na przewoźnika. Odpowiedzialność przewoźnika rozpoczyna się z chwilą wydania mu przez Sprzedającego (Organizatora) przesyłki z towarem do przewozu i kończy z chwilą jej wydania Kupującemu (Uczestnikowi). Do odpowiedzialności przewoźnika odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności regulujące umowę przewozu i określające reguły odpowiedzialności przewoźnika (patrz art. 788 §1 i nast. k.c.). Sprzedający (Organizator) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie w transporcie towaru, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący (Uczestnik) nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, nie spisze protokołu szkody przy odbiorze towaru i nie złoży reklamacji bezpośrednio do przewoźnika.
 
Przed odbiorem przesyłki (pokwitowanie odbioru na liście przewozowym), Kupujący (Uczestnik) jest zobowiązany do bardzo starannego zbadania opakowania towaru (i jej zawartości o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody. Wniesienie reklamacji oraz roszczeń w stosunku do przewoźnika z tytułu braków lub uszkodzenia przesyłki spoczywa na Kupującym (Uczestniku) zgodnie z art. 545 k.c. oraz art. 75 ust. 3 pkt 2 lit. b) i art. 53 ust. 4 ustawy Prawo Przewozowe.
 
Prawa do zakupu dodatku w postaci wkrętaka wielofunkcyjnego Wera (Wera Kraftform Kompakt Tool Finder 1) w cenie 1 zł. netto (+VAT 23%) nie można scedować na innego przedsiębiorcę/ osobę fizyczną.
Ekwiwalent w gotówce jest wykluczony.
 
Uprawnienia Kupującego (Uczestnika) z tytułu rękojmi są przy zakupie wkrętaka wielofunkcyjnego Wera (Wera Kraftform Kompakt Tool Finder 1) w cenie 1 zł. netto (+VAT 23%) wyłączone, z zastrzeżeniem postanowień przepisów bezwzględnie obowiązujących.
 
6. Odpowiedzialność 
Organizator nie odpowiada za szkody, które powstały podczas realizacji Promocji, chyba że szkoda wynika z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania Organizatora lub jego podwykonawców lub naruszenia istotnego obowiązku umownego (kardynalnego obowiązku) przez Organizatora. W przypadku naruszenia kardynalnych obowiązków w wyniku umiarkowanego niedbalstwa, odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do przewidywalnych, typowych dla umów szkód. Odpowiedzialność z tytułu zawinionego naruszenia życia, ciała lub zdrowia oraz w przypadku podstępnego zatajenia wad pozostaje nienaruszona. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostaje nienaruszona. 
 
7. Ochrona danych 
Dane pozyskane od Uczestników w ramach niniejszej Promocji są pozyskiwane, zapisywane i wykorzystywane w celu realizacji Promocji. W polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.testo.com/pl-PL/firma/polityka-prywatnosci można znaleźć kompletne informacje na temat ochrony danych osobowych, służących do otrzymywania informacji marketingowych i handlowych, dotyczących zastosowania w danej aplikacji.
 
8. Postanowienia końcowe
Niniejsze warunki uczestnictwa podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.