Kupiłeś wybrane zestawy pomiarowe z Fantastycznej Trójki od Testo?
Zarejestruj produkty do 31.01.2022 i otrzymaj walizkę DeWalt GRATIS!

Superbohaterowie wśród narzędzi pomiarowych od Testo.
Specjalnie dla Ciebie:

W terminie 1 września - 31 grudnia 2021 kup co najmniej 2 promocyjne zestawy pomiarowe, każdy z innej grupy produktowej w ramach „Fantastycznej Trójki” (analizator spalin/ elektroniczna oprawa zaworowa/ kamera termowizyjna), zarejestruj swój produkt i otrzymaj profesjonalną walizkę narzędziową DeWalt GRATIS.

 

UWAGA: Promocja obowiązuje wyłącznie przy zakupie 2 zestawów pomiarowych w ramach Fantastycznej Trójki bezpośrednio w Testo Sp. z o.o. lub u dystrybutora Testo biorącego udział w promocji.

 

*Więcej informacji w regulaminie promocji.


Twoja walizka narzędziowa w 3 prostych krokach:

1. Kup co najmniej 2 zestawy pomiarowe - każdy z innej grupy produktowej Fantastycznej Trójki (analizator spalin/ kamera termowizyjna/ elektroniczna oprawa zaworowa) w Testo Sp. z o. o. lub u wybranego dystrybutora, biorącego udział w promocji.

pl_heatinG_deWalt.png

2. Zarejestruj swoje mierniki Testo na stronie Jesiennej Promocji Testo - Fantastyczna Trójka i załącz kopię faktury.


pl_heating_DeWalt_registration.png

3. Po pomyślnej weryfikacji rejestracji, wyślemy do Ciebie profesjonalną walizkę narzędziową DeWalt za pośrednictwem poczty kurierskiej. 


pl_heating_DeWalt_image3.png

Pl_key_visual_fantastic_three.png
DWST83395-1_1.png

Skontaktuj się z nami

Masz pytania? Jesteśmy tu aby Ci pomóc.

Regulamin Promocji "Fantastyczna Trójka od Testo"

 W ramach uczestnictwa w promocji „Fantastyczna Trójka od Testo” (zwanej dalej „Promocją”) obowiązują następujące warunki. 

 
1. Organizator 
Organizatorem Promocji jest Testo Sp. z o.o., ul. Wiejska 2, 05-802 Pruszków, NIP 5261742246, KRS 0000178397 (zwana dalej „Organizatorem”). 
 
2. Przedmiot promocji 
Przedmiotem Promocji jest przyznanie bezpłatnego dodatku, pod warunkiem zakupu wybranych zestawów promocyjnych (zwanych dalej „Urządzeniami Objętymi Promocją” – patrz pkt. 4b), a następnie rejestracji produktów oraz przesłaniu kopii dowodu zakupu. 
 
3. Prawo do udziału w promocji
Uprawnieni do udziału w Promocji są przedsiębiorcy (przedsiębiorca wg. art. 431 k.c.) mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej „Uczestnikiem”). Z grona Uczestników wykluczeni są pracownicy Organizatora, powiązanych firm i innych firm biorących udział w przygotowaniu i realizacji Promocji, a także członkowie ich rodzin. 
 
4. Warunki uczestnictwa w promocji 
Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. dokonać zakupu Urządzeń Objętych Promocją w Testo Sp. z o.o. lub u biorącego udział w Promocji dystrybutora Testo Sp. z o.o. Następnie, Uczestnik musi zarejestrować się na stronie https://www.testo.com/pl-PL/promocje/Fantastyczna-Trojka-Promocja  , a także potwierdzić zakup w Testo Sp. z o.o. lub u biorącego udział w Promocji dystrybutora Testo Sp. z o.o., poprzez dołączenie podczas rejestracji kopii dowodu zakupu Urządzeń Objętych Promocją. 
 
Uczestnik ma możliwość dokonania rejestracji produktu i przesłania kopii dowodu zakupu najpóźniej do 31.01.2022 r.
 
Każdy Uczestnik może zgłosić do Promocji każde zakupione Urządzenia Objęte Promocją tylko raz. Próby wielokrotnego zgłoszenia przy podaniu różnych lub kilku danych adresowych i inne manipulacje skutkują natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z Promocji.
 
Warunkiem rejestracji, a tym samym udziału w Promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie mailowo informacji marketingowych i handlowych od Testo Sp. z o.o. Każdy Uczestnik w każdej chwili może wycofać zgodę na wykorzystywanie swojego adresu mailowego do tego celu, za pośrednictwem poczty e-mail, listownie lub za pomocą linka do rezygnacji z subskrypcji, umieszczonego w każdym e-mailingu od Testo. W takim przypadku wygasa prawo do bezpłatnego dodatku, o ile dodatek ten do tego momentu nie został jeszcze wydany. Bez rejestracji dodatek (patrz punkt 4a) można odpłatnie nabyć w sklepie narzędziowym.
 
4a Dodatek
Po sprawdzeniu i potwierdzeniu rejestracji, do Uczestnika zostanie bezpłatnie wysłana pocztą kurierską DHL profesjonalna walizka narzędziowa DeWalt (DWST83395-1, zestaw COMBO TSTAK). Ekwiwalent w gotówce jest wykluczony. Prawa do dodatku nie można scedować na innego przedsiębiorcę/ osobę fizyczną
 
4b Wykaz urządzeń objętych promocją
Prawo otrzymania bezpłatnego dodatku w postaci profesjonalnej walizki narzędziowej DeWalt (DWST83395-1, zestaw COMBO TSTAK), przysługuje pod warunkiem zakupu co najmniej 2 promocyjnych zestawów pomiarowych, każdy z innej z 3 grup produktowych w ramach „Fantastycznej Trójki”, wg. poniższego  wykazu:
 
     a) Analizator spalin testo 300LL w zestawie promocyjnym o numerze katalogowym:
 
            * nr kat. 0564 3004 70             * nr kat. 0564 3004 80                  
            * nr kat. 0564 3004 71             * nr kat. 0564 3004 81
            * nr kat. 0564 3002 72             * nr kat. 0564 3004 82
            * nr kat. 0564 3002 73             * nr kat. 0564 3004 89
 
     b) Elektroniczne oprawy zaworowa testo550s/557s w zestawie promocyjnym o numerze katalogowym:
 
            * nr kat. 0564 5501
            * nr kat. 0564 5502
            * nr kat. 0564 5571
 
     c) Kamera termowizyjna testo 868 w zestawie promocyjnym o numerze katalogowym:
 
            * nr kat. 0560 8681
 
Możliwe kombinacje grup produktowych Fantastycznej Trójki (dowolny w/w zestaw w obrębie danej grupy produktowej), biorące udział w Promocji :
 
  • Analizator spalin testo 300 + elektroniczna oprawa zaworowa testo 550s/557s
  • Analizator spalin testo 300 + kamera termowizyjna testo 868
  • Elektroniczna oprawa zaworowa testo 550s/557s + kamera termowizyjna testo 868

5. Wysyłka bezpłatnego dodatku

W ciągu 14 dni roboczych od pomyślnej weryfikacji uprawnień, do Uczestnika zostanie wysłany pocztą kurierską DHL bezpłatny dodatek w postaci profesjonalnej walizki narzędziowej DeWalt (DWST83395-1, zestaw COMBO TSTAK). Zgodnie z art. 548 k.c. odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu, związane z wydawaniem rzeczy, ciąży na Kupującym (Uczestniku) z chwilą wydania mu towaru z magazynu Sprzedającego (Organizatora), z wyłączeniem dostawy wysyłkowej, kiedy to odpowiedzialność przechodzi na przewoźnika. Odpowiedzialność przewoźnika rozpoczyna się z chwilą wydania mu przez Sprzedającego (Organizatora) przesyłki z towarem do przewozu i kończy z chwilą jej wydania Kupującemu (Uczestnikowi). Do odpowiedzialności przewoźnika odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności regulujące umowę przewozu i określające reguły odpowiedzialności przewoźnika (patrz art. 788 §1 i nast. k.c.). Sprzedający (Organizator) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie w transporcie towaru, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący (Uczestnik) nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, nie spisze protokołu szkody przy odbiorze towaru i nie złoży reklamacji bezpośrednio do przewoźnika.

Przed odbiorem przesyłki (pokwitowanie odbioru na liście przewozowym), Kupujący (Uczestnik) jest zobowiązany do bardzo starannego zbadania opakowania towaru (i jej zawartości o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody. Wniesienie reklamacji oraz roszczeń w stosunku do przewoźnika z tytułu braków lub uszkodzenia przesyłki spoczywa na Kupującym (Uczestniku) zgodnie z art. 545 k.c. oraz art. 75 ust. 3 pkt 2 lit. b) i art. 53 ust. 4 ustawy Prawo Przewozowe

Uprawnienia Uczestnika z tytułu rękojmi są wyłączone, z zastrzeżeniem postanowień przepisów bezwzględnie obowiązujących.

6. Odpowiedzialność 

Organizator nie odpowiada za szkody, które powstały podczas realizacji Promocji, chyba że szkoda wynika z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania Organizatora lub jego podwykonawców lub naruszenia istotnego obowiązku umownego (kardynalnego obowiązku) przez Organizatora. W przypadku naruszenia kardynalnych obowiązków w wyniku umiarkowanego niedbalstwa, odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do przewidywalnych, typowych dla umów szkód. Odpowiedzialność z tytułu zawinionego naruszenia życia, ciała lub zdrowia oraz w przypadku podstępnego zatajenia wad pozostaje nienaruszona. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostaje nienaruszona. 

7. Ochrona danych 
Dane pozyskane od Uczestników w ramach niniejszej Promocji są pozyskiwane, zapisywane i wykorzystywane w celu realizacji Promocji. W polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.testo.com/pl-PL/firma/polityka-prywatnosci można znaleźć kompletne informacje na temat ochrony danych osobowych, służących do otrzymywania informacji marketingowych i handlowych, dotyczących zastosowania w danej aplikacji.
 
8. Postanowienia końcowe
Niniejsze warunki uczestnictwa podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny. 

 

 Zarejestruj swoje produkty:

Help

b1dd207fef74f473996dabb329d38b7eba09c3c3
Potwierdź
Znaleziono szkic
Znaleziono szkic
Znaleziono szkice
Znaleziono istniejące dane formularza
Formularz złożony
Przegląd komunikatów walidacji
Nie można ukończyć akcji.
Potwierdzenie