Twoje SUPERMOCE pomiarowe od Testo:

Przygotuj się na najtrudniejsze wyzwania pomiarowe podczas instalacji
i serwisowania systemów grzewczych i otrzymaj walizkę DeWalt GRATIS!*

W terminie 1 lutego - 30 kwietnia 2022 kup promocyjny zestaw pomiarowy, składający się z:
1. dowolnego analizatora spalin testo 300 (zestaw),
2. elektronicznej oprawy zaworowej testo 550s lub testo 557s oraz
3. dowolnej SmartSondy testo 915i,
zarejestruj swoje produkty i otrzymaj profesjonalną walizkę narzędziową DeWalt GRATIS!


UWAGA: Promocja obowiązuje wyłącznie przy zakupie produktów objętych promocją bezpośrednio w Testo Sp. z o.o. lub u dystrybutora Testo biorącego udział w promocji.


*Więcej informacji w regulaminie promocji.

Analizator spalin testo 300

testo-300-gas-boiler-fluegas-measurement-1-en.jpg

Twoja walizka narzędziowa w 3 prostych krokach*:

1. Kup promocyjny zestaw pomiarowy, składający się z dowolnego analizatora spalin testo 300 (zestaw), elektronicznej oprawy zaworowej testo 550s lub testo 557s oraz dowolnej SmartSondy testo 915i, w Testo Sp. z o.o. lub u dystrubutora biorącego udział w Promocji,
pl_heating_2022_teaser1.jpg
2. Zarejestruj swój mierniki Testo i załącz kopię faktury zakupu.pl_heating_2022_teaser_2.jpg
3. Po pomyślnej weryfikacji rejestracji, wyślemy do Ciebie profesjonalną walizkę narzędziową DeWalt, za pośrednictwem poczty kurierskiej.


pl_heating_2022_teaser3.png
DWST83395-1_1.png

Regulamin Promocji "Twoje SuperMoce pomiarowe od Testo":

W ramach uczestnictwa w promocji „Twoje SuperMoce pomiarowe od Testo” (zwanej dalej „Promocją”) obowiązują następujące warunki. 

 
1. Organizator 
Organizatorem Promocji jest Testo Sp. z o.o., ul. Wiejska 2, 05-802 Pruszków, NIP 5261742246, KRS 0000178397 (zwana dalej „Organizatorem”). 
 
2. Przedmiot promocji 
Przedmiotem Promocji jest przyznanie bezpłatnego dodatku, pod warunkiem zakupu wybranych produktów (zwanych dalej „Urządzeniami Objętymi Promocją” – patrz pkt. 4b), a następnie rejestracji produktów oraz przesłaniu kopii dowodu zakupu. 
 
3. Prawo do udziału w promocji
Uprawnieni do udziału w Promocji są przedsiębiorcy (przedsiębiorca wg. art. 431 k.c.) mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej „Uczestnikiem”). Z grona Uczestników wykluczeni są pracownicy Organizatora, powiązanych firm i innych firm biorących udział w przygotowaniu i realizacji Promocji, a także członkowie ich rodzin. 
 
4. Warunki uczestnictwa w promocji 
Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi w okresie od 1 lutego 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. dokonać zakupu Urządzeń Objętych Promocją w Testo Sp. z o.o. lub u biorącego udział w Promocji dystrybutora Testo Sp. z o.o. Następnie, Uczestnik musi zarejestrować się na stronie https://www.testo.com/pl-PL/promocje/supermoce-pomiarowe-2022 , a także potwierdzić zakup w Testo Sp. z o.o. lub u biorącego udział w Promocji dystrybutora Testo Sp. z o.o., poprzez dołączenie podczas rejestracji kopii dowodu zakupu Urządzeń Objętych Promocją. 
 
Uczestnik ma możliwość dokonania rejestracji produktu i przesłania kopii dowodu zakupu najpóźniej do 31.05.2022.
 
Każdy Uczestnik może zgłosić do Promocji każde zakupione Urządzenia Objęte Promocją tylko raz. Próby wielokrotnego zgłoszenia przy podaniu różnych lub kilku danych adresowych i inne manipulacje skutkują natychmiastowym wykluczeniem Uczestnika z Promocji.

Warunkiem rejestracji, a tym samym udziału w Promocji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie mailowo informacji marketingowych i handlowych od Testo Sp. z o.o. Każdy Uczestnik w każdej chwili może wycofać zgodę na wykorzystywanie swojego adresu mailowego do tego celu, za pośrednictwem poczty e-mail, listownie lub za pomocą linka do rezygnacji z subskrypcji, umieszczonego w każdym e-mailingu od Testo. W takim przypadku wygasa prawo do bezpłatnego dodatku, o ile dodatek ten do tego momentu nie został jeszcze wydany. Bez rejestracji dodatek (patrz punkt 4a) można odpłatnie nabyć w sklepie narzędziowym.
 
4a Dodatek
Po sprawdzeniu i potwierdzeniu rejestracji, do Uczestnika zostanie bezpłatnie wysłana pocztą kurierską DHL profesjonalna walizka narzędziowa DeWalt (DWST83395-1, zestaw COMBO TSTAK). Ekwiwalent w gotówce jest wykluczony. Prawa do dodatku nie można scedować na innego przedsiębiorcę/ osobę fizyczną
 
4b Wykaz urządzeń objętych promocją
Prawo otrzymania bezpłatnego dodatku w postaci profesjonalnej walizki DeWalt (DWST83395-1, zestaw COMBO TSTAK), przysługuje pod warunkiem zakupu zestawu pomiarowego składającego się z:
a) dowolnego analizatora spalin testo 300 w zestawie promocyjnym (wybranego z pkt. 1 poniższego wykazu),
b) dowolnej elektronicznej oprawy zaworowej testo 550s lub testo 557s w zestawie (wybranego z pkt. 2 poniższego wykazu oraz
c) dowolnej SmartSondy do pomiaru temperatury testo 915i (wybranego z pkt. 3 poniższego wykazu)
 
1) Dowolny analizator spalin testo 300  w zestawie promocyjnym o numerze katalogowym:
        * nr kat. 0564 3002 70          • nr kat. 0564 3004 70            • nr kat. 0564 3004 80
        * nr kat. 0564 3002 71          • nr kat. 0564 3004 71            • nr kat. 0564 3004 81
        * nr kat. 0564 3002 72          • nr kat. 0564 3002 72            • nr kat. 0564 3004 82
        * nr kat. 0564 3002 73         • nr kat. 0564 3002 73           • nr kat. 0564 3004 89
 
2)   Dowolna elektroniczna oprawa zaworowa testo550s/557s w zestawie promocyjnym o numerze
      katalogowym:
        •  nr kat. 0564 5501
        •  nr kat. 0564 5502
        •  nr kat. 0564 5571
 
3) Dowolna SmartSonda do pomiaru temperatury testo 915i
       •  nr kat. 0563 3915
       •  nr kat. 0563 1915
       •  nr kat. 0563 4915
       •  nr kat. 0563 2915
 
5. Wysyłka bezpłatnego dodatku
W ciągu 14 dni roboczych od pomyślnej weryfikacji uprawnień, do Uczestnika zostanie wysłany pocztą kurierską DHL bezpłatny dodatek w postaci profesjonalnej walizki narzędziowej DeWalt (DWST83395-1, zestaw COMBO TSTAK). Zgodnie z art. 548 k.c. odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu, związane z wydawaniem rzeczy, ciąży na Kupującym (Uczestniku) z chwilą wydania mu towaru z magazynu Sprzedającego (Organizatora), z wyłączeniem dostawy wysyłkowej, kiedy to odpowiedzialność przechodzi na przewoźnika. Odpowiedzialność przewoźnika rozpoczyna się z chwilą wydania mu przez Sprzedającego (Organizatora) przesyłki z towarem do przewozu i kończy z chwilą jej wydania Kupującemu (Uczestnikowi). Do odpowiedzialności przewoźnika odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności regulujące umowę przewozu i określające reguły odpowiedzialności przewoźnika (patrz art. 788 §1 i nast. k.c.). Sprzedający (Organizator) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie w transporcie towaru, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący (Uczestnik) nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, nie spisze protokołu szkody przy odbiorze towaru i nie złoży reklamacji bezpośrednio do przewoźnika.
 
Przed odbiorem przesyłki (pokwitowanie odbioru na liście przewozowym), Kupujący (Uczestnik) jest zobowiązany do bardzo starannego zbadania opakowania towaru (i jej zawartości o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody. Wniesienie reklamacji oraz roszczeń w stosunku do przewoźnika z tytułu braków lub uszkodzenia przesyłki spoczywa na Kupującym (Uczestniku) zgodnie z art. 545 k.c. oraz art. 75 ust. 3 pkt 2 lit. b) i art. 53 ust. 4 ustawy Prawo Przewozowe.
 
 
Uprawnienia Uczestnika z tytułu rękojmi są wyłączone, z zastrzeżeniem postanowień przepisów bezwzględnie obowiązujących.
 
6. Odpowiedzialność 
Organizator nie odpowiada za szkody, które powstały podczas realizacji Promocji, chyba że szkoda wynika z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania Organizatora lub jego podwykonawców lub naruszenia istotnego obowiązku umownego (kardynalnego obowiązku) przez Organizatora. W przypadku naruszenia kardynalnych obowiązków w wyniku umiarkowanego niedbalstwa, odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona do przewidywalnych, typowych dla umów szkód. Odpowiedzialność z tytułu zawinionego naruszenia życia, ciała lub zdrowia oraz w przypadku podstępnego zatajenia wad pozostaje nienaruszona. Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostaje nienaruszona. 
 
7. Ochrona danych 
Dane pozyskane od Uczestników w ramach niniejszej Promocji są pozyskiwane, zapisywane i wykorzystywane w celu realizacji Promocji. W polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.testo.com/pl-PL/firma/polityka-prywatnosci można znaleźć kompletne informacje na temat ochrony danych osobowych, służących do otrzymywania informacji marketingowych i handlowych, dotyczących zastosowania w danej aplikacji.
 
8. Postanowienia końcowe
Niniejsze warunki uczestnictwa podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
 
 
 
 
Help

6be45d8b72e53fe0757ed5fed0f3769476e8f2c8
Potwierdź
Formularz złożony
Przegląd komunikatów walidacji
Nie można ukończyć akcji.
Potwierdzenie