Meranie emisií

V priemyselných podnikoch je dôležité, aby boli zariadenia prevádzkované efektívne a pritom súčasne aby bolo čo možno najmenej zaťažované životné prostredie. Analyzátory spalín pritom pomáhajú dodržiavať zákonné limity emisií až po sledovanie a optimalizovanie procesov pri tepelno výrobných postupov.

Dodržiavanie limitov

testo-350_38567.jpg

Prevádzka priemyselných zariadení podlieha ohľadom emisií spalín do atmosféry vo väčšine krajín prísnym pravidlám.

 • Dôkaz, že komponenty v spalinách, definované ako škodliviny, neprekračujú určité hraničné hodnoty
 • Analýza spalín ako prípravné merania pred oficiálnym meraním emisií

 

Meranie efektivity

testo-340-application-emission-003550.jpg

Pre servisné techniky patria analyzátory spalín k denne používanému vybaveniu, aby optimálne nastavili motory.

 • Nastavenie motora na optimálne prevádzkové parametre za dodržanie platných predpisov o limitných hodnotách
 • Dlhodobé zabránenie výpadkom

Sledovanie procesu

testo-350-application-emission-000618.jpg

Plynové turbíny podliehajú hraničným hodnotám spalín, ktoré musia byť dodržiavané v prevádzke a v závislosti od veľkosti zariadenia sa musia tiež pravidelne kontrolovať.

 • Kontrola dodržiavania hraničných hodnôt a špecifikácie výrobcu
 • Vysoká presnosť merania emisií pre plynové turbíny LowNOx

Zaistenie efektivity plynových turbín

testo-350-application-emission-000613.jpg

Plynové turbíny musia byť v pravidelných intervaloch testované, aby sa skontrolovalo, či bežia podľa špecifikácií výrobcu a dodržiavajú sa limitné hodnoty emisií. Z tohto dôvodu je pre efektívnu prevádzku dôležité mať k dispozícii spoľahlivý a vysoko presný merací prístroj.
 

 • Vysoká presnosť merania pri nízkych koncentráciách vďaka presným snímačom COlow a NOlow
 • Jednoduché a presné nastavenie testovacieho plynu

 

CHP systémy

chp systémy

K tomu, aby kogeneračné jednotky mohli byť prevádzkované so ziskom, musia byť zabezpečené základné normy pomocou vhodnej meracej technológie
 

 • Monitorovanie limitov emisií
 • Riadenie efektívnosti systému
 • Testovanie systémov

 

Zaistenie prevádzky vykurovacích systémov

testo-340-application-emission-000152.jpg

Zákonné hodnoty emisných limitov sú stále prísnejšie, najmä pre NOX. Z tohto dôvodu sú pri uvádzaní do prevádzky, údržbe a meraní emisií stanovené hodnoty emisií pri kotloch a horákoch.
 

 • Posouzení nákladové efektivnosti systému a nastavení hořáku
 • Zaistíte, aby systém spĺňal zákonom stanovené maximálne hodnoty pre straty a emisie spalín