Technika vytápění

Spaliny vznikající při spalování obsahují mimo jiné CO2, oxidy nebo částice sazí.  Ty zatěžují životní prostředí, negativně ovlivňují klima a pro člověka v sobě skrývají četná zdravotní nebezpečí. Proto je nezbytné vytvářet efektivnější spalovací procesy, optimalizovat tepelní procesy a především snižovat množství emisí. 

Analýza spalin

Flue gas analysis

Měření spalin u spalovacího zařízení slouží ke zjištění škodlivých látek obsažených ve vypouštěných spalinách a ke zjištění ztráty tepelné energie teplými spalinami.

  • Atmosféra musí být co možná nejméně zatěžována škodlivými látkami.
  • Energie musí být využívána co možná nejefektivněji.

Měření tlaku

Pressure measurement

Kontrola tlaku plynu na hořáku patří při údržbě domácích spalovacích zařízeních ke standardním měřením. Přitom se u zařízení měří tlak průtoku plynu a statický tlak plynu.

  • Optimální tlak průtoku plynu u plynových kotlů v rozsahu od 18 do 25 mbar
  • Zabránění výpadku otopného zařízení

Vyhledávání úniků

Leak test

Zkouška těsnosti (lépe řečeno zkouška provozuschopnosti nebo také měření množství úniku) rozvodů se musí opakovaně provádět každých 12 let pomocí měřicího přístroje.

  • Měření množství úniků u plynovodu za provozních podmínek /provozního tlaku
  • Kontrola, zda z potrubí uniká plyn a v jakém množství

Měření prachových částic

Analyzátor jemných prachových částic testo 380

Zde naleznete měřicí přístroje pro bezpečnou kontrolu a efektivní seřízení spalovacích zařízení na olej a pevná paliva. Změříte jimi sazové číslo a deriváty u olejových spalovacích zařízení nebo také emise jemných prachových částic, příp.:

  • Pevných částic, které vznikají spalováním pevných paliv, jako je dřevo (např. pelety, upravené dřevo)
  • Uhlí ve spalovacích zařízeních na tuhá paliva

Kontaktuje nás!