Jednoduché použitie, rýchle výsledky a bezpapierová dokumentácia

S týmito 5 užitočnými funkciami budete pripravení

testo 557 operation

1. Jednoduché použitie

 • Možnosť ovládania jednou rukou
 • Rýchlejšie výsledky
 • Menej chýb pri meraní
Testo manifold display

2. Jasne čitateľný displej

 • Prehľadné výsledky
 • Grafický priebeh
 • Intuitívna aplikácia
Smart Probes documentation

3. Digitálna dokumentácia

 • Žiadne papierovanie
 • S fotografiami
 • E-mailové správy v PDF
Refrigerant manifold

4. Viac flexibility

 • Uložené všetky chladiva
 • Servisné prístroje s automatickým módom tepelného čerpadla
 • Inteligentné sondy Testo s dosahom bluetooth 100 metrov
Testo robust

5. Spoľahlivá odolnosť

 • Dlhá životnosť batérie
 • Žiadné úniky
 • Vysoko kvalitné spracovanie

Perfektný pre údržbu - perfektné pre testovanie

testo 557
Digitálny servisný prístroj v sade

testo 557 kit
 • Automatický výpočet systémových parametrov
 • Automatický režim pre tepelné čerpadlá
 • Automatické meranie absolútneho tlaku
 • Meranie vákua externou sondou

testo 550:
Digitálny servisný prístroj v sade

More
 • Automatický výpočet systémových parametrov
 • Automatický režim pre tepelné čerpadlá

Inteligentné sondy testo
sada pre chladenie

Testo Smart Probes Refrigeration
 • 2 prístroje na meranie vysokého tlaku, 2 kliešťové teplomery
 • Meranie tlaku bez strát chladiva
 • Ovládanie cez aplikáciu

testo 552
vákuometer s bluetooth

testo 552
 • Vyhovuje tlakovým špecifikáciám výrobcu
 • Vzdialený monitoring merania cez aplikáciu
 • Viac bezpečnosti pomocou alarmu

testo 316-3
Detektor úniku chladiva

testo 316-3
 • Vyhľadá úniky aj v kontaminovaných oblastiach
 • Detekuje aj tie najmenšie úniky
 • Vizuálny a akustický alarm

testo 770-3
Kliešťový ampérmeter s bluetooth

testo 770-3
 • Praktický kliešťový mechanizmus ideálne pre stiesnené priestory
 • Zobrazenie priebehu merania v aplikácii

Získajte ešte viac toho, čo potrebujete

regrigeration-2020-promo-3508x2840.jpg

Zakúpte si testo 557 alebo digitálny servisný prístroj testo 550 v sade do 30.06.2020 a dostanete zadarmo vysoko kvalitný multifunkčný nástroj od spoločnosti Wera v hodnote 1.550.- € bez DPH.

3 kroky k získaniu vášho multifunkčného nástroja

1. Zakúpte promo sadu
2. Zaregistrujte prístroj
3. Získajte poštou multifunkčný nástroj

Registrácia

Help

897ec2cece137bfac626ff20fbcc3704fdd76436
Confirm
Form Submitted
Review Form Validation Messages
Unable to complete action
Confirmation

Podmienky účasti na promo akciu "Testo chladenia 2020"

Pre účasť na Promo akcii Testo chladenia 2020 (ďalej len "Promo akcia") platia nasledujúce podmienky.

1. Organizátor
Organizátorom promo akcie je Testo s.r.o., Jinonická 80, 158 00 Praha 5 ( "Organizátor").

2. Predmet promo akcie
Predmetom promo akcie je umožnenie získať odmenu zadarmo po zakúpení definovaného meracieho prístroja Testo testo 550 obj.č. 0563 1550 a testo 557 obj.č. 0563 1557 ( "Propagačný prístroj") a po následnej registrácii so zaslaním kópie faktúry alebo dodacieho listu.

3. Oprávnenosť k účasti
Oprávnené k účasti sú fyzické osoby s bydliskom v Českej alebo v Slovenskej republike ( "účastník"). Zamestnanci usporiadateľa, pridružené spoločnosti a ďalšie spoločnosti podieľajúce sa na koncepcii a realizácii promo akcie, ako aj ich príbuzní, sú z účasti vylúčení. Účasť je možná od 18 rokov.

4. Účasť na promo akciu

Aby sa účastník mohol zúčastniť promo akcie, musí zakúpiť propagovaný prístroj od zúčastneného distribútora alebo priamo od spoločnosti Testo v Českej alebo v Slovenskej republike, v období od 1.apríla 2020 do 30.júna 2020, či už vlastným menom alebo v zastúpení spoločnosti. Účastník sa musí potom zaregistrovať na adrese www.testo.com/promotion a overiť nákup pomocou kópie svojej faktúry alebo dodacieho listu. Po overení a potvrdení registrácie bude účastníkovi odoslaná odmena. Zákazník má možnosť dokončiť registráciu do 31.júla 2020.Každý účastník sa môže promo akcie zúčastniť len raz za každý zakúpený propagačné prístroj. Niekoľkonásobná účasť s rozdielnymi údajmi alebo s niekoľkými adresami a ďalšie manipulačné opatrenia vedú k okamžitému vylúčeniu účastníka z promo akcie.Pre účasť na promo akcii súhlasí účastník s tým, že môže usporiadateľ spracovať osobné údaje účastníka pre reklamné účely (vrátane osobných odporúčaní produktov).

5. Odmena
Po úspešnej kontrole spôsobilosti obdrží každý účastník odmenu vo forme sady multifunkčného nástroja od spoločnosti Wera (WeraKraftformKompakt Tool Finder 1®). Organizátor zašle odmenu účastníkovi poštou. Riziko straty pri preprave prechádza na účastníka a účastník tieto podmienky účasti akceptuje. Registrovaní účastníci, ktorí sú oprávnení na účasť, dostanú odmenu obvykle do 30 pracovných dní od úspešného overenia registrácie na uvedenej adrese. Ak nemožno odmenu doručiť, môže byť účastník z akcie vylúčený. V prípade neočakávane vysokého dopytu môže dôjsť k oneskoreniu dodávky.Vyplatenie v hotovosti je vylúčené. Právo na odmenu je neprenosné.

6. Zodpovednosť
Organizátor nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v priebehu realizácie promo akcie s výnimkou toho, že by organizátor alebo jeho zástupca spôsobil škodu svojou hrubou nedbalosťou alebo úmyslom alebo ak by porušil zmluvné (základná) povinnosť. V prípade mierneho porušenia základných povinností je zodpovednosť usporiadateľa obmedzená na predvídateľné a zmluvne typické škody. Zodpovednosť v prípade zavinenia poškodenia života, tela alebo zdravia v dôsledku škodlivého zatajenia závad a zodpovednosť podľa právnych predpisov o zodpovednosti za výrobok tým nie sú dotknuté.

7. Ochrana dát

Údaje účastníkov zaznamenané v rámci akcie budú zaznamenané, uložené a použité pre propagačné účely. Kompletné informácie o ochrane osobných údajov pre príjem informácií na špecifické účely sú uvedené vo vyhlásení o ochrane údajov na adrese https://www.testo.com/cz-CZ/spolecnost/company-legal-privacy-policy

8. Ostatné
Tieto podmienky účasti vzťahujú príslušné zákony Slovenskej republiky, s výnimkou medzinárodného práva súkromného a dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.