testo 310 sada s tlačiarňou

Obj.č.   0563 3110

  • Robust and light instrument for daily use

  • 30 seconds sensor zeroing

  • Integrated condensate trap

  • Integrated magnets for easy fixing to burner

testo 310 sada s tlačiarňou IR (0554 3100), vrátane sondy 180 mm s kónusom, silikónová hadička pre meranie tlaku, 2 roličky termopapiera pre tlačiareň; filter nečistôt 10 ks; náradní tlakovej zátky 10 ks;

Skladom u dodávateľa

Náklady na dopravu

683,00€
vč. DPH  819,60€

Popis produktu

Prístroj testo 310 je vybavený dvoma senzormi pre O2 a CO a odberovou sondou s integrovaným teplotným čidlom. Senzory merajú presný obsah kyslíka a kysličníka uhoľnatého a tiež teplotu spalín a okolitého vzduchu. Z týchto parametrov sa automaticky dopočít

 

Hlavní technická data

Váha

(se sondou) cca 700 g

Rozměry

201 x 83 x 44 mm

Provozní teplota

-5 do +45 °C

Typ displeje

LCD

Funkce zobrazení

2-řádkový displej, podsvícený

Napájecí zdroj

akumulátor: 1500 mAh, síťový zdroj 5V/1A

Skladovací teplota

-20 do +50 °C

Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

-20 do +100 °C

Přesnost

±1 °C

Rozlišení

0,1 °C

Doba odezvy

< 50 s

Teplota (okolní teplota)

Typ J (Fe-CuNi)

Měřicí rozsah

0 do +400 °C

Přesnost

±1 °C (0 do +100 °C)

±1,5 % z mv (> 100 °C)

Rozlišení

0,1 °C

Doba odezvy

< 50 s

Teplota (spaliny)

Měření O2

Měřicí rozsah

0 do 21 vol.%

Přesnost

±0,2 vol.%

Rozlišení

0,1 vol.%

Doba odezvy

30 s

Měření komínového tahu

Měřicí rozsah

-20 do +20 hPa

±0,03 hPa (-3 do +3 hPa)

Přesnost

±1,5 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0,01 hPa

Určení stupně účinnosti (Eta)

Měřicí rozsah

0 do 120 %

Přesnost

0,1 %

Spalinové ztráty

Měřicí rozsah

0 do 99,0 %

Rozlišení

0,1 %

C02 měření ( vypočítáno z 02)

Měřicí rozsah

0 do CO₂ max (oblast zobrazení)

Přesnost

±0,2 vol.%

Rozlišení

0,1 vol.%

Doba odezvy

< 40 s

Měření tlaku

Měřicí rozsah

-40 do +40 hPa

Přesnost

±0,5 hPa

Rozlišení

0,1 hPa

Měření CO (bez H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 4000 ppm

Přesnost

±20 ppm (0 do 400 ppm)

±5 % z mv (401 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 4000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

60 s

Měření CO okolí

Měřicí rozsah

0 do 4000 ppm

Přesnost

±20 ppm (0 do 400 ppm)

±5 % z mv (401 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 4000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

60 s

Příslušenství

28,00€
vč. DPH  33,60€
230,00€
vč. DPH  276,00€
27,00€
vč. DPH  32,40€
40,00€
vč. DPH  48,00€
Testo IR-tiskárna.

Obj.č.: 0554 3100

156,00€
vč. DPH  187,20€

Meranie komínového ťahu v dymovode

Meranie komínového ťahu je vlastne meranie tlakového rozdielu. Tento tlakový rozdiel sa vytvára medzi dvoma oddelenými miestami s rôznou teplotou. To vyvolá prúdenie, aby sa tlak vyrovnal. U spaľovacích zariadení sa tomuto rozdielu tlakov hovorí komínový ťah. Ten sa meria medzi spalinami a okolitým vzduchom cez kontrolný otvor v jadre spalín.

Aby spaliny bezpečne odchádzali do komína, musí tlakový rozdiel (komínový ťah) pri kotloch, ktoré pracujú s podtlakom, existovať.

Keď je ťah dlhodobo veľmi vysoký, stúpa priemerná teplota výfukových plynov, a tým aj komínová strata. Znižuje sa účinnosť.

Keď je ťah dlhodobo nízky, chýba pri spaľovaní kyslík a vznikajú sadze, prípadne oxid uhoľnatý. Tým sa tiež znižuje účinnosť.

Meranie CO okolia v kotolniach

Oxid uhoľnatý (CO) je jedovatý plyn, bez farby, chuti a zápachu. Vzniká pri nedokonalom spaľovaní uhlíkatých palív (TO, zemný plyn, tuhé palivá, atď). CO prechádza cez pľúca do krvného obehu, kde sa prednostne viaže na hemoglobín a tým brzdí transport kyslíka v krvi, čo vedie k smrti udusením. Preto je nutné okolo kotlov a na frekventovaných miestach (v našom prípade je to miesto inštalácie spaľovacieho systém pre ohrev teplej vody) vykonávať pravidelné monitorovanie expozície CO.

Meranie parametrov spalín plynových horákov (CO, O2, teplota ...)

Meranie emisií vykurovacieho systému slúži na stanovenie emisií znečisťujúcich látok v spalinách (napr. oxidu uhoľnatého CO) a horúcich spalín stratenej tepelnej energie. V niektorých krajinách je meranie spalín predpísané zo zákona. To má dva hlavné ciele:

1. čo najmenšie zaťaženie atmosféry znečisťujúcimi látkami, a

2. čo najefektívnejšie využitie energie

Nesmie byť prekročené predpísané množstvo znečisťujúcich látok v jednotke objemu spalín a energetická strata.

Oficiálne meranie sa vykonáva v normálnej prevádzke (tj. v zaťažení, v ktorom zariadení bežne pracuje). Pomocou lambda sondy (jedno - alebo viacotvorová sonda) sa vykonáva meranie v jadre (v strede prierezu potrubia, nie na okraji) prepojovacieho potrubia medzi kotlom a komínom / dymovodom. Namerané hodnoty je možné v analyzátore spalín uložiť a buď vytlačiť, alebo neskôr preniesť do PC.

Meranie vykonáva technik pri uvádzaní do prevádzky, prípadne po štyroch týždňoch kominár pri pravidelnej kontrole.

Meranie tlaku na horáku (tlak trysky, tlak plynu ...)

Kontrola tlaku plynu na horáku patrí pri údržbe domácich vykurovacích systémov medzi štandardné meranie. Meria sa tlak pri prietoku plynu a v pokoji. Dynamický tlak, nazývaný tiež tlak na vstupe, sa počíta z tlaku prúdiaceho plynu a statického tlaku plynu. Ak je dynamický tlak mimo povolené rozmedzie približne 18 až 25 mbar nesmie sa kotol nastavovať a nesmie byť uvedený do prevádzky. Ak by bol predsa uvedený do prevádzky, môže horák pracovať nesprávne, môže dochádzať k zášlehom a nakoniec k poruche, čo má za následok vypnutie horáka a tým aj poruchu vykurovacieho systému.