testo 310 - analyzátor spalín pre začínajúcich servisných technikov

Obj.č.   0563 3100

  • Priame meranie O2, CO, teploty spalín a okolitej teploty, dopočet CO2, komínovej straty a účinnosti

  • Integrované menu merania pre spaliny, ťah, CO okolia a tlak

  • Rýchle nulovanie senzora počas iba 30 sekúnd

  • Veľký, podsvietený digitálny displej, lítiový akumulátor s dobou prevádzky až 10 hodín

Ako servisný technik kondenzačnej techniky potrebujete analyzátor spalín pre správne nastavenie kotla.
Preto potrebujete stabilné a praxou overené meracie prístroje, s ktorými môžete bez problémov vykonávať svoje merania. Analyzátor spalín testo 310 bol vyvinutý presne na túto praxi.

Skladom u dodávateľa

Náklady na dopravu

542,00€
vč. DPH  650,40€

Popis produktu

Presnosť merania, stabilné puzdro, ľahká manipulácia: analyzátor spalín testo 310 ponúka práve tie vlastnosti, ktoré Vy, ako remeselník, v praxi okolo kondenzačnej techniky potrebujete.

Spoľahlivá kontrola plynových kotlov s analyzátorom spalín testo 310 pre začiatočníkov

Kompaktný analyzátor spalín ponúka úplne jednoduchú navigáciu v menu so štyrmi integrovanými menu merania pre spaliny, ťah, CO okolia a tlak. Výsledky merania je možné komfortne odčítať na veľkom displeji, vďaka podsvieteniu dokonca aj v tmavom prostredí.

Počas merania máte obe ruky voľné - analyzátor spalín testo 310 totiž vďaka integrovaným magnetom drží na kovovom kryte kotla. To však nie je jediná praktická vlastnosť: robustné puzdro pre drsné, znečistené prostredie, rýchle nulovanie senzorov počas 30 sekúnd, ľahko vymeniteľný filter sondy a nádrž pre kondenzát, ktorú rýchlo vyprázdnite - tieto vlastnosti robia z analyzátora spalín optimálny, šikovne premyslený nástroj pre servisných technikov.

V prípade potreby možno výsledky merania pretiahnuť do voliteľne objednanej rýchlotlačiarne testo a priamo na mieste merania ich vytlačiť.

 

Rozsah dodávky

Obsah dodávky:
Analyzátor spalín testo 310 vrátane akumulátora a kalibračného protokolu z výroby, pre merania O2, CO, hPa a °C, sonda 180 mm s kónusom, silikónová hadička pre meranie tlaku, 5 ks filtrov nečistôt a tlakových záslepiek, kufor.
Hlavní technická data

Váha

(se sondou) cca 700 g

Rozměry

201 x 83 x 44 mm

Provozní teplota

-5 do +45 °C

Typ displeje

LCD

Funkce zobrazení

2-řádkový displej, podsvícený

Napájecí zdroj

akumulátor: 1500 mAh, síťový zdroj 5V/1A

Skladovací teplota

-20 do +50 °C

Typ K (NiCr-Ni)

Měřicí rozsah

-20 do +100 °C

Přesnost

±1 °C

Rozlišení

0,1 °C

Doba odezvy

< 50 s

Teplota (okolní teplota)

Typ J (Fe-CuNi)

Měřicí rozsah

0 do +400 °C

Přesnost

±1 °C (0 do +100 °C)

±1,5 % z mv (> 100 °C)

Rozlišení

0,1 °C

Doba odezvy

< 50 s

Teplota (spaliny)

Měření O2

Měřicí rozsah

0 do 21 vol.%

Přesnost

±0,2 vol.%

Rozlišení

0,1 vol.%

Doba odezvy

30 s

Měření komínového tahu

Měřicí rozsah

-20 do +20 hPa

Přesnost

±0,03 hPa (-3,00 do +3,00 hPa)

±1,5 % z mv (Zbývající rozsah)

Rozlišení

0,01 hPa

Určení stupně účinnosti (Eta)

Měřicí rozsah

0 do 120 %

Přesnost

0,1 %

Spalinové ztráty

Měřicí rozsah

0 do 99,9 %

Rozlišení

0,1 %

C02 měření ( vypočítáno z 02)

Měřicí rozsah

0 do CO₂ max (oblast zobrazení)

Přesnost

±0,2 vol.%

Rozlišení

0,1 vol.%

Doba odezvy

< 40 s

Měření tlaku

Měřicí rozsah

-40 do +40 hPa

Přesnost

±0,5 hPa

Rozlišení

0,1 hPa

Měření CO (bez H2 kompenzace)

Měřicí rozsah

0 do 4000 ppm

Přesnost

±20 ppm (0 do 400 ppm)

±5 % z mv (401 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 4000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

60 s

Měření CO okolí

Měřicí rozsah

0 do 4000 ppm

Přesnost

±20 ppm (0 do 400 ppm)

±5 % z mv (401 do 2000 ppm)

±10 % z mv (2001 do 4000 ppm)

Rozlišení

1 ppm

Doba odezvy

60 s

Příslušenství

28,00€
vč. DPH  33,60€
230,00€
vč. DPH  276,00€
27,00€
vč. DPH  32,40€
40,00€
vč. DPH  48,00€
Testo IR-tiskárna.

Obj.č.: 0554 3100

156,00€
vč. DPH  187,20€

Meranie komínového ťahu v dymovode

Meranie komínového ťahu je vlastne meranie tlakového rozdielu. Tento tlakový rozdiel sa vytvára medzi dvoma oddelenými miestami s rôznou teplotou. To vyvolá prúdenie, aby sa tlak vyrovnal. U spaľovacích zariadení sa tomuto rozdielu tlakov hovorí komínový ťah. Ten sa meria medzi spalinami a okolitým vzduchom cez kontrolný otvor v jadre spalín.

Aby spaliny bezpečne odchádzali do komína, musí tlakový rozdiel (komínový ťah) pri kotloch, ktoré pracujú s podtlakom, existovať.

Keď je ťah dlhodobo veľmi vysoký, stúpa priemerná teplota výfukových plynov, a tým aj komínová strata. Znižuje sa účinnosť.

Keď je ťah dlhodobo nízky, chýba pri spaľovaní kyslík a vznikajú sadze, prípadne oxid uhoľnatý. Tým sa tiež znižuje účinnosť.

Meranie CO okolia v kotolniach

Oxid uhoľnatý (CO) je jedovatý plyn, bez farby, chuti a zápachu. Vzniká pri nedokonalom spaľovaní uhlíkatých palív (TO, zemný plyn, tuhé palivá, atď). CO prechádza cez pľúca do krvného obehu, kde sa prednostne viaže na hemoglobín a tým brzdí transport kyslíka v krvi, čo vedie k smrti udusením. Preto je nutné okolo kotlov a na frekventovaných miestach (v našom prípade je to miesto inštalácie spaľovacieho systém pre ohrev teplej vody) vykonávať pravidelné monitorovanie expozície CO.

Meranie parametrov spalín plynových horákov (CO, O2, teplota ...)

Meranie emisií vykurovacieho systému slúži na stanovenie emisií znečisťujúcich látok v spalinách (napr. oxidu uhoľnatého CO) a horúcich spalín stratenej tepelnej energie. V niektorých krajinách je meranie spalín predpísané zo zákona. To má dva hlavné ciele:

1. čo najmenšie zaťaženie atmosféry znečisťujúcimi látkami, a

2. čo najefektívnejšie využitie energie

Nesmie byť prekročené predpísané množstvo znečisťujúcich látok v jednotke objemu spalín a energetická strata.

Oficiálne meranie sa vykonáva v normálnej prevádzke (tj. v zaťažení, v ktorom zariadení bežne pracuje). Pomocou lambda sondy (jedno - alebo viacotvorová sonda) sa vykonáva meranie v jadre (v strede prierezu potrubia, nie na okraji) prepojovacieho potrubia medzi kotlom a komínom / dymovodom. Namerané hodnoty je možné v analyzátore spalín uložiť a buď vytlačiť, alebo neskôr preniesť do PC.

Meranie vykonáva technik pri uvádzaní do prevádzky, prípadne po štyroch týždňoch kominár pri pravidelnej kontrole.

Meranie tlaku na horáku (tlak trysky, tlak plynu ...)

Kontrola tlaku plynu na horáku patrí pri údržbe domácich vykurovacích systémov medzi štandardné meranie. Meria sa tlak pri prietoku plynu a v pokoji. Dynamický tlak, nazývaný tiež tlak na vstupe, sa počíta z tlaku prúdiaceho plynu a statického tlaku plynu. Ak je dynamický tlak mimo povolené rozmedzie približne 18 až 25 mbar nesmie sa kotol nastavovať a nesmie byť uvedený do prevádzky. Ak by bol predsa uvedený do prevádzky, môže horák pracovať nesprávne, môže dochádzať k zášlehom a nakoniec k poruche, čo má za následok vypnutie horáka a tým aj poruchu vykurovacieho systému.