logo
  1. Home
  2. Company
  3. Privacy Policy App

Dataskyddspolicy Testo appar

Version: 1.4/Aktuell per: januari 2024

I den här dataskyddspolicyn informerar vi, Testo SE & Co. KGaA, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt (nedan kallad ”Testo”), dig om behandlingen av personuppgifter vid användningen av våra appar:

> testo Smart App
> testo Combustion
> testo Refrigeration
> testo 330i App
> testo Thermography App
> testo 400
> testo 420
> testo Smart Probes App
> testo 184 NFC
> testo Saveris Restaurant Installation App (nedan kallad ”Saveris Installation App”)

Vi anser att det är mycket viktigt att de uppgifter som du anger och därmed din privatsfär skyddas. För att säkerställa ett så högt skydd som möjligt för din privatsfär är det självklart för oss att vi följer alla lagstadgade bestämmelser avseende dataskydd. Nedan vill vi informera dig om vilka personuppgifter som vi på Testo kan registrera vid användningen av apparna och för vilket syfte de används.

1. Innehållet i den här dataskyddspolicyn

Din kontaktperson

Kontaktperson och så kallad personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter vid användningen av våra appar i enlighet med EU-dataskyddsförordningen (GDPRO) är

Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2
D-79822 Titisee-Neustadt, Tyskland
Telefon: +49 7653/681–0 (växel)
E-post: privacy@testo.de

För alla frågor rörande dataskydd i samband med våra produkter eller användningen av våra appar kan du när som helst vända dig till vårt dataskyddsombud. Du når vårt dataskyddsombud via den ovan angivna postadressen liksom via den ovan nämnda e-postadressen (ange: ”Dataskyddsombudet tillhanda”).

2. Databehandling i vår app

2.1. Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Följande personuppgifter kan behandlas inom ramen för användningen av våra appar:

> kontaktuppgifter till dig och dina kunder (namn, förnamn, adress, telefonnummer, faxnummer, mobilnummer, e-postadress)
> bilder som du har valt
> dina lokaliseringsuppgifter

Apparna erbjuder möjligheten att registrera de mätdata som mätts upp med vårt mätinstrument, bearbeta dem för att skapa en rapport, skapa själva rapporten och integrera mätvärdena och de andra uppgifterna i rapporten. Alla uppgifter som hämtas via din enhet och behandlingen av dem används uteslutande för att skapa rapporter. Den rättsliga grunden för detta är Art. 6, siffra 1, 1:a stycket, punkt b i GDPR.

Saveris Installation App leder dig genom installationen av Testo Saveris-instrumentet och erbjuder Testo-medarbetare möjligheten att skapa ett besiktningsprotokoll. I denna rapport behandlas Testo-medarbetarens namn, e-postadress och underskrift, liksom kundens namn, installationsplatsens adress och kundens e-postadress. Den rättsliga grunden för detta är Art. 6, siffra 1, 1:a stycket, punkt b i GDPR.

2.2. Kontakta oss

Du kan kontakta oss på olika sätt. Dessa är kontaktformuläret på vår webbplats, telefon-hotline liksom kontakt via e-post. I samband med detta behandlar vi uppgifter uteslutande för syftet att kommunicera med dig. Den rättsliga grunden för detta är Art. 6, 1:a stycket, punkt b i GDPR. De uppgifter som samlas in av oss vid användning av kontaktformuläret raderas automatiskt efter att din förfrågan har behandlats, såvida vi inte behöver din förfrågan för att uppfylla avtalsmässiga eller lagstadgade skyldigheter (jfr. avsnitt ”Lagringstid”).

2.3. Införande av dina kontakter och bilder i rapporten
(gäller inte för Saveris Installation App)

Du kan föra in dina kontaktuppgifter och bilder i rapporten. För att göra det hämtar apparna aktivt dina personuppgifter (namn, förnamn, adress) från din kontaktförteckning resp. bilder från ditt fotogalleri, efter att du först har valt ut kontakterna. Den rättsliga grunden för detta är Art. 6, siffra 1, 1:a stycket, punkt b i GDPR.

Alla uppgifter/bilder som du har valt ut och fört in i rapporten kopieras helt enkelt från din enhets minnesplats till rapporten.

2.4. Användning av dina lokaliseringsuppgifter
(gäller inte för Saveris Installation App)

För kommunikationen mellan vårt mätinstrument och mätsonder/annan utrustning via Bluetooth kan det vara nödvändigt att registrera dina lokaliseringsuppgifter. Du måste därför aktivera platstjänsterna i din enhet. Denna åtkomst till dina lokaliseringsuppgifter är uteslutande nödvändig för Bluetooth-kommunikationens funktionalitet. Vi kommer varken att använda dina lokaliseringsuppgifter på annat sätt eller spara dem.

2.5. Databehandling om appar inte fungerar

Beskrivning och omfattning
För att förbättra våra appars stabilitet och tillförlitlighet är vi beroende av rapporter om funktionsstopp från våra användare. Sådana rapporter om funktionsstopp innehåller anonym teknisk information som hjälper oss att reproducera funktionsstoppet och förstå dess orsak, så att vi kan avhjälpa det i våra nästa versioner av appen.

För överföring av dessa uppgifter behandlas din IP-adress. Din IP-adress sparas inte och behandlas inte för andra syften.

Syfte
Informationen om funktionstopp behandlas för analys av funktionsstoppen för att förbättra apparnas stabilitet och tillförlitlighet. Behandlingen av din IP-adress har endast till syfte att utföra överföringen av rapporterna om funktionstopp.

Rättslig grund
Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna som överförs i samband med en överföring av rapporter om funktionsstopp Art. 6, 1:a stycket, punkt f GDPR. Vårt berättigade intresse består i att förbättra apparnas stabilitet och tillförlitlighet, undvika funktionsstopp och därmed förbättra användarvänligheten.

Möjlighet att tacka nej
Du kan när som helst invända mot behandlingen av information om funktionstopp genom att du avaktiverar överföringen i appens inställningar.

2.6 Information om uppdateringar

Beskrivning och omfattning
Slutanvändaren meddelas i appen eller via pushnotiser om nya uppdateringar, t.ex. firmware-uppdateringar för Testo-enheter som de har registrerat med appen.

Syfte
Skicka information till användare om (firmware-) uppdateringar för deras registrerade produkter via meddelanden i appen eller push-aviseringar.

Rättslig grund
Den rättsliga grunden är Art. 6 (1f) i GDPR. Vårt berättigade intresse är produktunderhåll av Testo-mätinstrument genom att tillhandahålla (firmware)-uppdateringar. Dessa kan korrigera programvarufel och tillhandahålla nya funktioner.

Möjlighet att tacka nej
Du kan när som helst avaktivera uppdateringsmeddelanden i appinställningarna.

2.7 2.7 Sändning av reklammeddelanden

Beskrivning och omfattning
Slutanvändaren får marknadsföringsinformation om tillbehör till de registrerade produkterna och andra Testo-produkter och tjänster i appen, via push-meddelande eller e-post. Informationen kan baseras på hur användaren använder funktioner i appen och på plats- och språkinställningar.

Syfte
Tillhandahålla information om Testos produkter och tjänster baserat på användarens beteende och preferenser

Rättslig grund
Den rättsliga grunden är Art. 6 (1a) i GDPR.

Möjlighet att tacka nej
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avaktivera funktionen i appens inställningar.

2.8 Undersökningar om kundnöjdhet och produktförbättringar

Beskrivning och omfattning
Undersökningar om kundnöjdhet och produktförbättringar skickas till slutanvändaren i appen, via push-meddelande eller e-post. Informationen kan baseras på hur användaren använder funktioner i appen och på plats- och språkinställningar.

Syfte
Produktförbättringar och ökad förståelse för målgrupper.

Rättslig grund
Den rättsliga grunden är Art. 6 (1a) i GDPR.

Möjlighet att tacka nej
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avaktivera funktionen i appens inställningar.

2.9 Analys av användningsbeteende

Beskrivning och omfattning
Vissa åtgärder som utförs av användaren loggas och överförs för att ge oss möjlighet att utveckla en bättre förståelse för hur slutanvändare använder de enskilda funktionerna. Exempel på detta är: Skapandet av en rapport som genereras som CSV eller PDF, användningen av ett specifikt mätprogram (luftflöde, densitetsmätning, ...) eller enskilda knappklick. Inga personuppgifter som du anger i appen överförs för detta ändamål.

Syfte
Förbättring av användarupplevelsen.

Rättslig grund
Den rättsliga grunden är art. 6 (1a) i GDPR.

Möjlighet att tacka nej
Du kan när som helst avaktivera uppdateringsmeddelanden i appinställningarna.

3. Vidare överlämnande av uppgifter

För analysen av informationen om funktionsstopp hos apparna använder vi Sentry, en tjänst från Functional Software, Inc., 45 Fremont Street, 8th Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Behandlingen av den anonyma informationen om funktionstopp sker i USA.

För att skydda dina personuppgifter använder vi en så kallad Relay-Server, vilken förhindrar att din IP-adress överförs till USA. Denna Relay-Servers värdtjänster utförs inom EU av vår tjänsteleverantör Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Ytterligare information om Relay hittar du på RelayRelay

4. Lagringstid

Principiellt sparar vi personuppgifter endast så länge som det behövs för att uppfylla avtalsmässiga eller lagstadgade skyldigheter, för vilka vi har samlat in uppgifterna. Därefter raderar vi omedelbart uppgifterna, såvida vi inte behöver uppgifterna fram tills den lagstadgade preskriptionstiden för bevissyften för civilrättsliga anspråk löpt ut eller på grund av lagstadgade arkiveringsskyldigheter.

Dina foton och kontaktuppgifter i rapporterna sparas inte.

Därutöver kan våra appar om så önskas även skriva på ditt SD-kort/din minnesplats. Därmed kan du spara dina aktivt valda uppgifter (mätvärden, rapporter, bilder, andra uppgifter) på SD-kortet/minnesplatsen.

IP-adressen behandlas endast för dataöverföringen. En behandling utöver detta, i synnerhet lagring, utförs inte av oss.

5. Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss. Inom ramen för att informationen lämnas kommer vi att beskriva databehandlingen och tillhandahålla en översikt över de uppgifter som har sparats om din person.

Om uppgifter som sparats hos oss är felaktiga eller inte längre är aktuella har du rätt att får dessa uppgifter rättade.

Du kan dessutom begära att dina uppgifter ska raderas. Om det på grund av andra juridiska föreskrifter undantagsvis inte skulle vara möjligt att radera uppgifterna så spärras uppgifterna så ett de endast är tillgängliga för detta lagstadgade syfte.

Du kan dessutom låta begränsa behandlingen av dina uppgifter, t.ex. om du anser att de uppgifter som sparats av oss inte är korrekta. Du har även rätt till dataportabilitet, dvs. att vi om du så önskar skickar en digital kopia av de personuppgifter som du har ställt till förfogande.

För att göra de rättigheter som beskrivs här gällande kan du när som helst vända dig till de ovan nämnda kontaktuppgifterna. Detta gäller även i den mån du vill få kopior av adekvata garantier för uppfyllandet av en adekvat dataskyddsnivå.

Dessutom har du rätt att invända mot databehandlingen, vilken baseras på Art. 6, 1:a stycket, punkt e eller f GDPR. Slutligen har du rätt att inlämna klagomål till den för oss ansvariga datatillsynsmyndigheten. Du kan göra denna rätt gällande hos en tillsynsmyndighet i den medlemsstat där du vistas, har din arbetsplats eller där den misstänkta överträdelsen har skett. I Baden-Württemberg är den ansvariga tillsynsmyndigheten: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (förbundslandets ombud för dataskydd och informationsfrihet) Baden-Württemberg, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart, Tyskland.

6. Rätt till återkallande och rätt att göra invändningar

Du har enligt Artikel 7 2:a stycket GDPR rätt att när som helst återkalla ett gentemot oss lämnat samtycke. Detta har till följd att för framtiden kommer vi inte att fortsätta databehandlingen som berodde på detta samtycke. Rättsenligheten för den genom godkännandet fram till återkallandet utförda bearbetningen påverkas inte av det utförda återkallandet.

I den mån vi behandlar dina uppgifter baserat på berättigat intresse enligt Art. 6, siffra 1, 1:a stycket, punk f GDPR, har du enligt Art. 21 GDPR rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter, i den mån det föreligger skäl som uppstår ur din särskilda situation eller om invändningen riktar sig mot direktreklam. I det senare fallet har du en allmän rätt till invändning, vilken vi accepterar utan att du måste ange några skäl.

Om du vill utöva din rätt till återkallande eller invändning, räcker det att skicka ett informellt meddelande via någon av de angivna kontaktvägarna.

7. Datasäkerhet

Vi underhåller aktuella tekniska åtgärder för att säkerställa datasäkerheten, i synnerhet för att skydda dina personuppgifter mot fara vid dataöverföring, liksom mot att tredje part får kännedom om uppgifterna. Dessa åtgärder anpassas på lämpligt sätt i enlighet med teknikens ståndpunkt.

8. Ändringar av dataskyddspolicyn

Då och då uppdaterar vi den här dataskyddspolicyn, exempelvis när vi anpassar vår webbplats eller om kraven i lagstiftningen eller från myndigheter förändras.