Silicone 접착제(14g), Tmax = +260°C - Silicone 접착제

제품 번호  0554 0004

 • 표면 탐침에서 열 전달을 향상하기 위해 사용

 • 최고 +260 °C의 온도에 사용 가능

 • 내용물: 14그램

Silicone 접착제(14g), Tmax = +260°C

Related Products

 • testo 108 testo 108
  testo 108
 • testo 445 testo 445
  testo 445
 • testo 720 Testo 720
  testo 720
 • testo 735-1 testo 735-1
  testo 735-1
 • testo 735-2 testo 735-1
  testo 735-2
 • testo 835-H1 testo 835-H1
  testo 835-H1
 • testo 835-T1 testo 835-T1
  testo 835-T1
 • testo 835-T2 testo 835-T2
  testo 835-T2
 • testo 922 testo 922
  testo 922
 • testo 925 testo 925
  testo 925
 • 미니 표면 온도계 Mini surface thermometer
  미니 표면 온도계