1. Home
  2. External Vacuum Probe for Testo 557

External Vacuum Probe for Testo 557

0638 1557

Vacuum measurement

Measuring range
0 to 20000 micron
Accuracy
± (10 micron + 10 % of mv) (100 to 1000 micron)
Resolution
5000 micron (10000 to 20000 micron)
10 micron (1000 to 2000 micron)
500 micron (5000 to 10000 micron)
1 micron (0 to 1000 micron)
100 micron (2000 to 5000 micron)