logo
 1. Home
 2. Serwis I Pomoc
 3. Warunki gwarancji | Testo Sp. z o.o.

Warunki gwarancji

Firma Testo Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw, których powodem są usterki wynikające z ukrytych wad materiałowych i produkcyjnych urządzenia. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w ciągu 30 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu do punktu serwisowego:

Testo Sp. z o.o.
ul. Wiejska 2, 05-802 Pruszków
tel. (22) 863 74 01 / 22

Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest posiadanie dowodu zakupu.
Warunki gwarancji obejmują urządzenia zakupione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Użytkownik traci gwarancję w przypadku stwierdzenia:

 • eksploatacji lub montażu urządzenia niezgodnego z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub innymi normami i instrukcjami bezpieczeństwa

 • napraw bądź przeróbek dokonanych poza autoryzowanym serwisem Testo

 • zmian konfiguracji urządzeń we własnym zakresie

 • naruszenia plomb, naklejek oraz tabliczek znamionowych

Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzeń mechanicznych i innych, powstałych na skutek nieprawidłowej eksploatacji, przechowywania lub transportowania urządzenia.

 • następstw zdarzeń losowych typu kradzież, zagubienie itp.

 • urządzeń z uszkodzeniami spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi (np. uszkodzeniami przez wibracje, przegrzanie, wodę, wilgoć oraz substancje agresywne)

 • części i materiałów eksploatacyjnych np.: baterii, filtrów, papieru, mechanizmów drukujących, elektrod pH

 • sensorów, w których zostały przekroczone dopuszczalne zakresy pomiarowe oraz warunki eksploatacji


Gwarancja nie pokrywa kosztów związanych z okresowymi przeglądami i kalibracją urządzeń.
Czas naprawy gwarancyjnej nie wydłuża obowiązującego okresu gwarancji.

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z REKLAMACJĄ GWARANCYJNĄ

W przypadku stwierdzenia problemów z działaniem urządzenia na gwarancji, należy skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi Klienta lub z Działem Serwisu w celu wstępnej weryfikacji problemu.

Dział Obsługi Klienta: 22 292 76 80

Następnie należy dostarczyć urządzenie do Serwisu. W tym celu Klient może:

 1. Dostarczyć urządzenie osobiście lub na swój koszt dowolną spedycją

 2. Zarejestrować swoje zgłoszenie przed wysyłką sprzętu do serwisu na stronie www.testo.com.pl (zakładka serwis).


W przypadku wybrania opcji nr 2. Klient zwrotnie otrzyma wiadomość zawierającą:

 • Link do strony www za pośrednictwem, której będą mogli Państwo zamówić kuriera DHL na koszt Testo Sp. z o. o. (do uzupełniania pozostają tylko dokładne dane nadawcy

 • Informacje jak poprawnie przygotować przesyłkę
   

UWAGI

 • do przesyłki należy obowiązkowo dołączyć dowód zakupu (dopuszczalna jest kopia).

 • w przypadku nieuzasadnionej reklamacji gwarancyjnej, poniesione koszty transportu przez Testo Sp. z o.o. zostaną refakturowane na Zgłaszającego

 • przesyłki wysłane na koszt Testo Sp. z o.o. w inny sposób niż wskazany w opcji nr 2, nie zostaną przyjęte i będą odsyłane do nadawcy.

 • Testo Sp. z o.o. oraz DHL nie odpowiadają za uszkodzenia powstałe w transporcie z powodu nienależytego zabezpieczenia urządzenia (pomocne informacje odnośnie sposobu pakowania paczek dostępne są tutajOKRESY GWARANCJI:
Testo Sp. z o.o. udziela gwarancji na urządzenia pomiarowe na okres 24 miesięcy od daty zakupu oraz na sondy i akcesoria do niniejszych urządzeń na okres 12 miesięcy od daty zakupu, poza niżej wymienionymi wyjątkami:

akumulatory litowo-jonowe12 m-cydetektor testo 317-3 w tym sensor24 m-ce 36 m-cy
termoelementy do sond spalinowych6 m-cydetektory gazów/czynników chłodniczych w tym sensor: testo 316-3, testo 316-4 12-mcy
analizator spalin testo 300 (w zależności od wersji)24 m-ce/ 48 m-cyanalizator spalin testo 350 oraz sterownik24 m-ce
• sensor O224 m-ce/ 48 m-cyw tym: - sensor O2 sensor CO, sensor NO, sensor NO2 sensor SO2, sensor CO2, sensor H2S, sensor CxHy12 m-cy
• sensor CO24 m-ce/ 48 m-cy- sensor CO2-IR24 m-cy
• sensor NO (o ile jest wbudowany)24 m-ce- sonda spalinowa (bez termoelementu) 12 m-cy
• sonda spalinowa (bez termoelementu)24 m-ce/ 48 m-cyanalizator spalin testo 34024 m-ce
sensory zapasowe objęte są również taka samą gwarancjąw tym: - sensor O2, sensor CO, sensor NO, sensor NO2, sensor SO212 m-cy
• moduł wyświetlacza12m-cy- sonda spalinowa (bez termoelementu)12 m-cy
• pompy6m-cy pyłomierz testo 380 wraz z sonda poboru pyłu24 m-ce
Pehametry (bez elektrody pomiarowej) Elektroda pH jako element eksploatacyjny nie podlega gwarancji24 m-cew tym sensor12 m-cy
rejestratory z serii 184: wersja: T1, T212 m-cyoraz pompy, silniki3 m-ce
wersja: T3, T4, H1, G124 m-ceMiernik wielofunkcyjny testo 400 24 m-ce
Termoelementy do sond spalin6 m-cyw tym: akumulatory i wyświetlacz12 m-cy