Warunki gwarancji

Firma Testo Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw, których powodem są usterki wynikające z ukrytych wad materiałowych i produkcyjnych urządzenia. Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w ciągu 30 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu do punktu serwisowego:

Testo Sp. z o.o.
ul. Wiejska 2, 05-802 Pruszków
tel. (22) 863 74 01 / 22

Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest posiadanie dowodu zakupu.
Warunki gwarancji obejmują urządzenia zakupione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Użytkownik traci gwarancję w przypadku stwierdzenia:

 • eksploatacji lub montażu urządzenia niezgodnego z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub innymi normami i instrukcjami bezpieczeństwa
 • napraw bądź przeróbek dokonanych poza autoryzowanym serwisem Testo
 • zmian konfiguracji urządzeń we własnym zakresie
 • naruszenia plomb, naklejek oraz tabliczek znamionowych

Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzeń mechanicznych i innych, powstałych na skutek nieprawidłowej eksploatacji, przechowywania lub transportowania urządzenia.
 • następstw zdarzeń losowych typu kradzież, zagubienie itp.
 • urządzeń z uszkodzeniami spowodowanymi czynnikami zewnętrznymi (np. uszkodzeniami przez wibracje, przegrzanie, wodę, wilgoć oraz substancje agresywne)
 • części i materiałów eksploatacyjnych np.: baterii, filtrów, papieru, mechanizmów drukujących, elektrod pH
 • sensorów, w których zostały przekroczone dopuszczalne zakresy pomiarowe oraz warunki eksploatacji


Gwarancja nie pokrywa kosztów związanych z okresowymi przeglądami i kalibracją urządzeń.
Czas naprawy gwarancyjnej nie wydłuża obowiązującego okresu gwarancji.

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z REKLAMACJĄ GWARANCYJNĄ

W przypadku stwierdzenia problemów z działaniem urządzenia na gwarancji, należy skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi Klienta lub z Działem Serwisu w celu wstępnej weryfikacji problemu.

Dział Obsługi Klienta: 22 292 76 80

Następnie należy dostarczyć urządzenie do Serwisu. W tym celu Klient może:

 1. Dostarczyć urządzenie osobiście lub na swój koszt dowolną spedycją
 2. Zarejestrować swoje zgłoszenie przed wysyłką sprzętu do serwisu na stronie www.testo.com.pl (zakładka serwis).


W przypadku wybrania opcji nr 2. Klient zwrotnie otrzyma wiadomość zawierającą:

 • Link do strony www za pośrednictwem, której będą mogli Państwo zamówić kuriera DHL na koszt Testo Sp. z o. o. (do uzupełniania pozostają tylko dokładne dane nadawcy
 • Informacje jak poprawnie przygotować przesyłkę
   

UWAGI

 • do przesyłki należy obowiązkowo dołączyć dowód zakupu (dopuszczalna jest kopia).
 • w przypadku nieuzasadnionej reklamacji gwarancyjnej, poniesione koszty transportu przez Testo Sp. z o.o. zostaną refakturowane na Zgłaszającego
 • przesyłki wysłane na koszt Testo Sp. z o.o. w inny sposób niż wskazany w opcji nr 2, nie zostaną przyjęte i będą odsyłane do nadawcy.
 • Testo Sp. z o.o. oraz DHL nie odpowiadają za uszkodzenia powstałe w transporcie z powodu nienależytego zabezpieczenia urządzenia (pomocne informacje odnośnie sposobu pakowania paczek dostępne są tutajOKRESY GWARANCJI:
Testo Sp. z o.o. udziela gwarancji na urządzenia pomiarowe na okres 24 miesięcy od daty zakupu oraz na sondy i akcesoria do niniejszych urządzeń na okres 12 miesięcy od daty zakupu, poza niżej wymienionymi wyjątkami:

 

akumulatory litowo-jonowe12 m-cydetektor testo 317-3 w tym
sensor
24 m-ce
36 m-cy              
termoelementy do sond spalinowych6 m-cydetektory gazów/czynników chłodniczych
w tym sensor

12 m-cy
 

analizator spalin testo 300
(w zależności od wersji)
w tym:
•    sensor O2

•    sensor CO

•    sensor NO (o ile jest wbudowany)
•    sonda spalinowa (bez termoelementu)
 

sensory zapasowe objęte są również taka samą gwarancją
 

24 m-ce/
48 m-cy

24 m-ce/
48 m-cy
24 m-ce/
48 m-cy
24 m-ce/
24 m-ce/
48 m-cy

               
analizator spalin testo 350 oraz sterownik
w tym:
- sensor O2 sensor CO, sensor NO, sensor NO2 sensor SO2, sensor CO2, sensor H2S, sensor CxHy
- sensor CO2-IR
- sonda spalinowa (bez termoelementu)

24 m-ce

12 m-cy

24 m-cy
12 m-cy
       

analizator spalin testo 320 basic
w tym: sensor O2, sensor CO,
sonda spalinowa (bez termoelementu)
sensory zapasowe objęte są również taka samą gwarancją
24 m-ce

24 m-ce
24 m-ce
analizator spalin testo 340
w tym:
- sensor O2, sensor CO, sensor NO, sensor NO2, sensor SO2
- sonda spalinowa (bez termoelementu)
24 m-ce

12 m-cy
12 m-cy
Pehametry (bez elektrody pomiarowej)
Elektroda pH jako element eksploatacyjny nie podlega gwarancji
24 m-cepyłomierz testo 380 wraz z sonda poboru pyłu
w tym sensor
oraz pompy, silniki
 
24 m-ce
12 m-cy
 3 m-ce
 
rejestratory z serii 184:
wersja: T1, T2
wersja: T3, T4
wersja: H1, G1
 


12 m-cy
24 m-ce
24 m-ce